Hendelser i 2011

Innovasjonspriser på flere fronter

I løpet av fjerde kvartal 2010 og første kvartal i 2011 ble konsernets virkesforsyning i Sverige gradvis overført fra Weda Skog AB, hvor Moelven-konsernet hadde en eierandel på 50%, til Moelven Skog AB. I forbindelse med dette, økte konsernet i januar 2011 sin eierandel i Moelven Skog AB fra 80 til 100 prosent.

Moelven Lovene AB ble stiftet i mars. Selskapet inngår i Wood-divisjonen, og startet i fjerde kvartal produksjon av plateprodukter til interiørformål i et nybygget anlegg.

Den 31. mars ervervet Moelven Elektro AS samtlige aksjer i K-Elektro AS, et elektroselskap innen segmentet industriautomasjon.

Bedriftsforsamlingen i Moelven Industrier ASA valgte 9. mai 2011 Sverre Leiro (64) til ny styreleder etter Svein E. Skorstad, som ikke ønsket gjenvalg.

Den 24. mai ble det inngått en avtale om kjøp av virksomheten i den svenske kryssfinerprodusenten Vänerply AB. Transaksjonen ble gjennomført i siste halvdel av juni, og virksomheten ble lagt inn i selskapet Moelven Vänerply AB i Wood-divisjonen. Moelven vil med egen produksjon av kryssfiner bli en enda mer komplett leverandør av trebaserte byggevarer og en bedre samarbeidspartner for kundene. Kjøpet gir i tillegg muligheter til å realisere betydelige synergier gjennom felles utnyttelse av råvareforsyning, markedsapparat og logistikksystemer.

Ved inngangen til fjerde kvartal ble det inngått en avtale om kjøp av virksomheten i H-Profil AS. Selskapet, som gikk konkurs i september, produserer i hovedsak komponenter i tre til vindusindustrien. Den oppkjøpte virksomheten ble med effekt fra 17. oktober lagt inn i det nystiftede selskapet Moelven Profil AS i Timber divisjonen.

Åge Holmestad i Moelven Limtre AS og Svein Dag Henriksen i Hydra Tidal AS ble i juni tildelt innovasjonsprisen “Schweighofer Prize” for 2011. De fikk prisen for sitt arbeid med turbinblader i limtre til et flytende kraftverk basert på hav- og tidevannsstrømmer. Pilotprosjektet ligger i Gimsøystraumen i Nordland.

Moelven Iso3 AS, som startet sin virksomhet i 2009, står for leveransene av bindingsverk til Miljøhuset GK på Ryen i Oslo. Leveransen består av Iso3 tilsvarende den mengden som benyttes i cirka 20 eneboliger. Sammen med leveransene til Bellonahuset, som er Norges mest energibesparende kontorbygg, er dette et viktig referanseprosjekt som viser at det er et marked for produktet. Moelven ble tildelt Byggenæringens Innovasjonspris 2011 for utviklingen av Iso3-stenderen.

Moelven Limtre AS har levert bærekonstruksjonene til Vennesla kulturhus, et prestisjebygg som ble kåret til Norges beste bygg med ferdigstillelse i 2011. Bygget er også nominert til prisen “Beste byggverk i Norden” på Arkitekturmessen AWARDS i Stockholm. Bærekonstruksjonene, som består av 27 limtredragere, alle med forskjellig form, er også en integrert del av det synlige interiøret.

Etter en byggeperiode på litt under ett år, ble bioenergianlegget “Langmoen Energisentral” i Brumunddal innviet i desember. Det nye anlegget er skreddersydd med tanke på å kunne forsyne næringsmiddelindustrien med ren prosessdamp, men vil også forsyne Moelven Langmoen AS og annen omkringliggende industri med termisk energi. Anlegget har en effekt på 10 megawatt, med et gassfyrt backup-/spisslastanlegg på 14 megawatt.

Moelven Töreboda AB skal levere en limtrebro for tungtrafikk over Nissan forbi Gislaved. Broen, som vil bli Sveriges største buebro i tre, vil ha et fritt spenn på 47 m, være 10,5 m bred. Den er bygget for en gjennomsnittlig trafikkbelastning på 6 900 kjøretøy i døgnet, og har adskilte kjørebaner. 

Til toppen

 
Dette er Moelven-konsernet

Utvikling av bygg basert på skandinaviske byggetradisjoner

Eierstruktur

Moelvenkonsernet eies av Glommen Skog BA (25,1 %), Eidsiva Vekst AS (23,8 %), Agri MI AS (15,8 %), Viken Skog BA (11,9 %), Mjøsen Skog BA (11,7 %), AT Skog BA (7,3 %) og Havass Skog BA (4,0 %). De resterende 0,4 prosent eies i hovedsak av privatpersoner.

Visjon

Moelven er et skandinavisk selskap, med alle produksjonsenheter lokalisert i Skandinavia. Skandinavia er Moelvens hovedmarked. Virksomheten bygger på skandinavers livsvilkår, kunnskaper og verdier, og på deres behov og ønsker. Moelvens visjon er å være det naturlige valget for mennesker som skal bygge og bo skandinavisk, og konsernet skal lede an i utviklingen av bygg som er basert på skandinaviske byggetradisjoner. Innenfor denne rammen er virksomheten basert på et ønske og en evne til å bidra til å skape gode rom – gode miljøer for å bo, arbeide og for samfunnsfunksjoner for øvrig. Miljøer som har en god utforming og er funksjonelle, som er trygge og samtidig inspirerende. Gode skandinaviske miljøer er ofte nær naturen i form og innhold. Tre og andre naturmaterialer er viktige bestanddeler i Moelvens produksjon, og er dominerende i store deler av sortimentet. Naturlige materialer er miljøvennlige alternativer til andre byggematerialer og -løsninger når det gjelder hus og moduler, broer og interiørprodukter.

Lokalisering

Konsernet har hovedkontor i Moelv i Norge og består av 52 produksjonsenheter og 33 kontorer for salg, service og montering. De fleste produksjonsenhetene er bedrifter og arbeidsplasser med sterk lokal forankring i distrikter og mindre samfunn i Sørøst-Norge og den vestlige delen av Midt-Sverige.

Kontorene for salg, service og montering ligger på større steder rundt om i Norge, Sverige, Danmark, England, Tyskland og Nederland. Produksjonen i Norge og Sverige er omtrent like stor, men de svenske enhetene eksporterer en større andel av produksjonen enn de norske.

Av i alt 3 482 ansatte ved utgangen av 2011 arbeider 1793 i Norge, 1635 i Sverige, 42 i Danmark og 12 i andre land.

Divisjonene

Moelven tilbyr et bredt sortiment av byggprodukter og byggsystemer med tilhørende tjenester. Det skandinaviske

markedet står for 80 prosent av salgsinntektene, og 85 prosent av konsernets produkter og tjenester brukes til nybygg eller renovering av boliger og næringseiendommer. En stor del av den øvrige virksomheten utgjøres av salg av biomasse til biobrensel og til masse-, papir- og sponplateproduksjon. Konsernet leverer også trevarer til møbel-, innrednings- og emballasjeindustri. Kundene er fordelt i tre hovedsegmenter ut fra arten av deres virksomhet, innkjøpsrutiner samt service- og distribusjonsbehov: industri, handel og prosjekt. Virksomheten er inndelt i tre divisjoner, Timber, Wood og Byggsystemer, som fokuserer på hvert av de respektive hovedsegmentene.

Timber

Divisjon Timber består av 15 produksjonsenheter og 4 salgskontorer som leverer industritre, komponenter og flisprodukter av lokal gran og furu. Kundene er i hovedsak industriforetak som kjøper innsatsvarer til egen produksjon av konstruksjonsvirke, panel, gulv, lister, møbler, vinduer, emballasje, plate- og papirprodukter samt bioenergi. Om lag 60 prosent av driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2011 var antallet ansatte 692 (643), hvorav 243 (200) i Norge, 441 (439) i Sverige og 8 (4) i andre land.

Wood

Divisjon Wood består av 20 produksjonsenheter og 3 kundesentra. Produksjonen utgjøres av hvitt byggtre og impregnert byggtre, lister, gulv, innvendige paneler, plater, komponenter samt flisprodukter. Wood driver også handel med produkter som er fremstilt av andre bedrifter. Nesten 80 prosent av produksjonen selges gjennom byggevarehandelen. Wood er en av de ledende leverandørene på det skandinaviske markedet, og cirka 96 prosent av driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2011 var antall ansatte 1 114 (952), hvorav 633 (676) i Norge, 439 (232) i Sverige og 42 (44) i Danmark.

Byggsystemer

Divisjon Byggsystemer består av 8 produksjonsenheter og 33 salgs-, service- og monteringskontorer. Byggsystemer er inndelt i virksomhetsområdene Limtre, Byggmoduler, Bygginnredning som alle tre er markedsledende i Norge og Sverige, samt Elektrotjenester i Norge. Divisjonens kunder innen bygg og entreprise kjøper kundetilpassede byggmoduler, fleksible bygginnredningssystemer med tilhørende tjenester, avanserte limtrekonstruksjoner samt elektriske installasjonstjenester. Limtrevirksomheten har i tillegg til broer og bærekonstruksjoner også et betydelig salg av standard limtrebjelker gjennom byggevarehandelen samt komponenter til ferdighusindustrien. Om lag 99 prosent av driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2011 var antall ansatte 1 542 (1 542), hvorav 866 (898) i Norge, 672 (636) i Sverige og 4 (7) i Storbritannia.

Øvrige virksomheter

I øvrige virksomheter inngår morselskapet Moelven Industrier ASA med fellestjenestene innovasjon, økonomi, finans, forsikring, IKT, kommunikasjon og HR. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter inngår som tjenesteytende virksomhet gjennom selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS og Vänerbränsle AB. I tillegg inngår Moelven Bioenergi AS, som blant annet er ansvarlig for driften ved det nyåpnede bioenergianlegget i Brumunddal.  Ved utgangen av 2011 var antall ansatte 134 (133), hvorav 51 (50) i Norge og 83 (83) i Sverige.

Til toppen

 
Samfunnsansvar

Samfunns- og miljøhensyn integrert i daglig drift

Samfunnsansvar handler om hvordan virksomheten tar hensyn til sin påvirkning på ulike interessentgrupper som kunder, medarbeidere, leverandører, lokalsamfunn, myndigheter og miljø. Moelven driver mange ulike typer virksomheter i mange ulike lokalsamfunn, hvor konsernselskapene ofte er hjørnesteinsbedrifter. I tillegg til å skape verdier for eierne, skaper konsernets virksomhet verdier for lokalsamfunnet som arbeidsgiver, skattebetaler og kunde for lokalt næringsliv. Enhetene har derfor en ansvarsfull og betydningsfull rolle i forhold til å bidra til livskraftige bedrifter, bygder, byer og regioner. Virksomheten som drives har også miljømessige konsekvenser, både for de ansatte som er direkte involvert, men også for det ytre miljø. Forholdet til medarbeiderne og påvirkningen på det ytre miljø er beskrevet i et eget avsnitt.

Å arbeide med samfunnsansvar i Moelven innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i strategi og daglig drift. Et eksempel på dette er Moelvens mål om å dekke minimum 95 prosent av behovet for oppvarming av egne lokaler og tørking av våre produkter fra egenprodusert bioenergi. Moelven deltar aktivt i den teknologiske og markedsmessige utviklingen i bioenergisektoren og arbeider kontinuerlig med energieffektivisering. Parallelt utvikles det et stadig bedre eksternt marked for biobrensel. Moelvens egen energieffektivisering bidrar til økende volumer av miljøvennlig overskuddsenergi som kan omsettes eksternt og bidra til å styrke konsernets konkurranseevne.

Merkevareplattformen er fastsatt av styret og er det øverste styringsverktøyet for å samordne og koordinere virksomheten, og for forvaltningen av samfunnsansvaret. Den skal legges til grunn for konsernets handlinger og kommunikasjon både eksternt og internt. Styret har også vedtatt retningslinjer for ansatte i Moelvenkonsernet som samlet omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og for håndtering av eventuelle brudd på retningslinjene.

Merkevareplattformen fastslår at følgende verdier danner grunnlaget for konsernets virksomhet:

Bærekraft

Moelven har respekt for både mennesker og miljø. Vi baserer vår virksomhet på fornybare ressurser og har gjort bærekraft og langsiktighet til våre konkurransefortrinn. Vi har en sterk vilje til å ta ansvar for vårt miljø.
 

Pålitelighet

Du kan stole på Moelven. Vi leverer i tide og med rett kvalitet. Det er sterk fokus på åpenhet og ærlighet – det å innrømme svakheter og feil er grunnlaget for fremgang og troverdighet.

Bruker mulighetene

Moelven søker løsninger. Konsernet har evne og ressurser til å være ledende når det gjelder produktutvikling og nytenking. Vi ønsker alltid å være et ledende foretak og utnytter mulighetene som gis over tid.

Til toppen

 
Driftsinntekter og resultater

Svakere driftsresultat enn forventet

Fra og med årsregnskapet for 2011 skjer konsernets rapportering i henhold til IFRS. Sammenligningstallene for 2010 er også omarbeidet etter samme prinsipp.

 

NOK mill

2011

2010

Driftsinntekter

8 059,9

7 184,5

Av- og nedskrivninger

225,9

212,1

Driftsresultat

12,9

254,0

Finansposter

-125,4

-8,2

Resultat før skattekostnad

-112,4

245,8

Årsresultat

-85,8

179,7

 

Styret forventet et noe svakere resultat for 2011 enn året før. En svakere enn forventet markedsutvikling for Timber samt tap på prosjekter i Elektro er hovedårsakene til at driftsresultatet ble betydelig svakere.

Overgangen til rapportering i henhold til IFRS har medført regnskapsføring av flere finansielle sikringsinstrumenter som etter NGAAP ikke har vært resultatført før forfallstidspunktet. Det dreier seg i sin helhet om markedsverdiberegning av instrumenter knyttet til sikring av renter, valuta og strømpriser. Markedsverdiendringene har ikke kontanteffekt, men kan medføre betydelige svingninger i finansresultatet. I 2011 er det bokført et urealisert tap på NOK 60,1 mill mens det i 2010 ble inntektsført NOK 32,7 mill. De regnskapsmessige effektene av overgangen er beskrevet i egen note til årsregnskapet. Finanspostene for øvrig består i hovedsak av renter på langsiktig finansiering. Siden netto rentebærende gjeld har vært høyere gjennom 2011 enn året før, har rentekostnaden økt.

Driftsresultatet for 2010 inkluderer en inntektspost på totalt NOK 22 mill knyttet til avvikling av den tidligere ordningen for avtalefestet pensjon (AFP) i Norge. Beløpet er basert på aktuarmessige beregninger av den gjenværende forpliktelsen, korrigert for en avsetning for estimerte gjenværende premier som skal betales frem til 2015.


Timber

 

NOK mill

2011

2010

Driftsinntekter

2 394,1

2 436,4

Av- og nedskrivninger

90,3

85,9

Driftsresultat

-52,4

94,7

Finansposter

-25,7

-13,8

Resultat før skattekostnad

-78,1

80,9

 

Driftsresultatet for 2010 inkluderer en inntektspost for redusert AFP-forpliktelse på NOK 5 mill.

Situasjonen for sagbrukene i Timber utviklet seg positivt i første kvartal, til tross for lavsesong, en stadig sterkere svensk krone og uroligheter i Nord Afrika. Hovedårsakene til bedringen var gode driftsforhold og reduserte priser på sagtømmer fra et historisk høyt nivå gjennom siste del av 2010. Prisreduksjonen fikk gradvis større regnskapsmessig effekt utover i året. På hjemmemarkedet i Skandinavia har etterspørselen vært tilfredsstillende gjennom året. På eksportmarkedene bidro politiske uroligheter i Nord Afrika, tsunamikatastrofen i Japan og gjeldskrisen som utviklet seg i Europa, til en negativ utvikling i etterspørsels- og prisbildet for eksportproduktene. For Moelven har også valutakursen for svenske kroner mot Euro en stor betydning, siden hoveddelen av eksporten skjer fra svenske sagbruk. Reduserte marginer på eksportmarkedene medførte også økt prispress på hjemmemarkedene. Råstoffprisene falt ikke like raskt som markedsprisene, og marginene svekket seg derfor utover i året. På råstoffmarkedet i Sverige bidro regionvis sterk konkurranse om råstoffet til å forsinke prisreduksjonen, og flere svenske enheter har i perioder hatt negative bruttomarginer som følge av dette. I løpet av siste halvår har både Moelven og flere andre produsenter redusert sin produksjon noe. For Moelven har dette gitt noe effektivitetstap i produksjonen, men balansen i markedet viste tegn til bedring ved utgangen av året. Det pågår kontinuerlig forbedringsarbeid på flere områder gjennom investeringer i optimeringsutstyr, innføring av Lean Production, intern benchmarking og erfaringsoverføring. Arbeidet kan bare til en viss grad kompensere for manglende bruttomarginer i de mest utfordrende periodene, men er likevel avgjørende for å opprettholde en posisjon der behovet for kapasitetstilpasninger blir mindre. Omstillingsprosesser pågår eller er gjennomført ved flere enheter. Ved Moelven Notnäs AB i Torsby er det gjennomført en prosess hvor en kombinasjon av investeringer og nedbemanning skal gi nødvendige resultatforbedringer. Bemanningen er redusert med 18 personer uten vesentlig reduksjon i produksjonen. I tillegg fortsetter Timber sitt investeringsprogram for å bedre effektiviteten ved anleggene. I fjerde kvartal kjøpte Moelven virksomheten i vinduskomponentprodusenten H Profil AS, som gikk konkurs i august. Kjøpsavtalen ble undertegnet i begynnelsen av oktober og overtakelsen skjedde 17. oktober. Virksomheten fra H-Profil, er lagt inn i selskapet Moelven Profil AS, passer naturlig inn i Timbers konsept som tar sikte på å levere produkter med høy grad av foredling til industrielle kunder. Virksomheten er lokalisert på Kirkenær og Grinder, en region hvor Moelven har flere sagbruk som leverer egnet råstoff til denne typen produksjon. H Profil AS omsatte for i overkant av NOK 80 mill. i 2010. På overtakelsestidspunktet hadde selskapet 38 ansatte. Integrering av virksomheten Moelven Profil AS pågår som planlagt.

De største enkeltinvesteringene i 2011 er nytt fyranlegg ved Moelven Nössemark Trä AB samt nytt tømmerinntak og oppgradert saglinje ved Moelven Mjøsbruket AS I sum utgjør disse omkring NOK 50 mill.

Det er også besluttet å fortsette satsningen i Dalsland i Sverige gjennom en større investering i nytt høvleri ved Moelven Tom Heurlin AB. Investeringen vil være i størrelsesorden SEK 50 mill og skal etter planen settes i drift i løpet av sommeren 2012. Investeringen vil øke produksjonskapasiteten med omkring 30 000 m3. Også dette høvleriet bygges med tanke på enklere å kunne tilpasse seg industrikundenes spesifikke behov.


Wood

 

 

NOK mill

2011

2010

Driftsinntekter

2 932,4

2 683,9

Av- og nedskrivninger

89,5

83,4

Driftsresultat

57,6

96,3

Finansposter

-28,0

-22,4

Resultat før skattekostnad

29,6

73,9

 

Driftsresultatet for 2010 inkluderer en inntektspost for redusert AFP-forpliktelse på NOK 9 mill.

I sum har markedsaktiviteten vært som normalt for Wood-divisjonen, men med noe variasjon med hensyn til geografi og produktkategorier. Geografisk er det danske markedet eksponert mot krisen i euro-sonen i langt større grad enn det som er tilfelle for Sverige og Norge, og aktiviteten i dette markedet har vært lavere enn året før. På produktsiden var etterspørselen etter trykkimpregnerte materialer svakere enn forventet, mens etterspørselen etter overflatebehandlede produkter er økende. Leveransevolumene har i sum ligget noe over fjoråret, men til noe svakere priser.

For de tømmerforbrukende enhetene har marginene vært under press for de produkter som omsettes på eksportmarkedene. Hoveddelen av produksjonen fra disse enhetene går imidlertid videre i egen verdikjede som retter seg mot bygging av boliger og ROT-markedet i Norge og Sverige. Wood-divisjonen har derfor vært mindre påvirket av utviklingen på eksportmarkedene for industritre enn Timber-divisjonen.

For å bedre effektivitet og produktivitet ytterligere er det også innen Wood fokus på Lean Production. I løpet av året har innføring av disse prinsippene startet opp ved flere enheter. Realisering av effektiviseringsforbedringer og forbedringer innen helse, miljø og sikkerhet ved nyinvesteringer er også av stor betydning.

I 2011 er det gjennomført flere større investeringer. Virksomheten i Vänerply AB, som hadde en omsetning i 2010 på SEK 300 mill, ble kjøpt i juni og lagt inn i selskapet Moelven Vänerply AB. Produksjonskapasiteten er ca 90.000 m3 kryssfiner per år. Overtakelsen medførte en økning i antall ansatte på 166.

Ved Moelven Lovene AB er det gjennomført en større investering i et platebearbeidingsanlegg for å møte den økte etterspørselen etter interiørprodukter. Driften ble startet opp i fjerde kvartal. Sammen med årets kjøp av virksomheten i Vänerply AB og fjorårets kjøp av Sør-Tre Bruk AS, Granvin Bruk AS og Eco Timber AS, har Wood-divisjonen styrket både produktporteføljen og distribusjons- og markedsposisjonen i Skandinavia.

Øvrige investeringer retter seg i hovedsak mot økt foredlingsgrad, vedlikehold og effektivisering av eksisterende anlegg. Av disse er de største enkeltprosjektene oppgradering av saglinjen ved Moelven Edanesågen, kappanlegg for paneler ved Moelven Notnäs Wood AB, tømmerinntak ved Moelven Soknabruket AS og Moelven Østerdalsbruket AS, overflatebehandlingsanlegg for paneler og kledning ved Moelven Värmlands Trä AB og ved Moelven Langmoen AS samt ny saglinje ved Moelven Granvin AS.


Byggsystemer

 

NOK mill

2011

2010

Driftsinntekter

 2,665,8

2 171,5

Av- og nedskrivninger

36,0

34,9

Driftsresultat

50,8

92,2

Finansposter

4,5

1,1

Resultat før skattekostnad

55,3

93,3

 

Driftsresultat for 2011 inkluderer en tapsføring fra tredje kvartal på NOK 42 mill knyttet til fire større prosjekter innen Elektrovirksomheten. Driftsresultatet for 2010 inkluderer en inntektspost for redusert AFP-forpliktelse på NOK 7 mill.

Generelt for året har markedsaktiviteten vært god i Sverige og under bedring fra et svakt nivå i Norge. Den samlede ordrereserven er bedret fra NOK 862 mill i fjor til NOK 971 mill per 31.12.2011 og ligger på et normalt nivå for sesongen.

 

Tapsføringen innen Elektro skyldes en kombinasjon av feilkalkuleringer i forkant av kontraktsinngåelse og manglende effektivitet i gjennomføringen av prosjektene. Ved årsskiftet var tre av de fire prosjektene avsluttet, og det er gjort avsetninger for påregnelige fremtidige tap i det gjenværende prosjektet. For å redusere risikoen for tilsvarende feil i fremtiden, er det iverksatt både organisatoriske og systemmessige endringer. Dette gjelder både det totale omfanget av virksomheten, kompleksitet og størrelse på prosjekter, samt intern kontrollsystemer.

Moelven Elektro AS kjøpte K-elektro AS ved slutten av første kvartal. Selskapet har en årlig omsetning på omkring åtte millioner og virksomheten ligger i sin helhet innen segmentet industriautomasjon, som er et av satsningsområdene til Moelven Elektro AS.

Innen Limtrevirksomheten har standard limtre til det norske markedet hatt det høyeste aktivitetsnivået. I Sverige har etterspørselen etter standard limtre vært svakere, og kapasitetstilpasninger er gjennomført ved fabrikken i Töreboda. Prosjektaktiviteten har vært lavere enn forventet i begge land, men det er likevel solgt og levert større broprosjekter i limtre og prosjekter basert på Trä8 systemet. Moelven Limtre AS skal blant annet produsere limtre-konstruksjonene og sørge for montasjen av en trebro over Gudbrandsdalslågen ved Tretten. Tretten bru skal være en fagverkskonstruksjon i limtre med totallengde på cirka 150 meter med brodekke i limtre og rekkverk i stål. Broen inngår i prosjektet med opprusting av E6 mellom Øyer og Tretten. Produksjonen i fabrikk startet i slutten av oktober, og arbeidet skal være helt avsluttet innen 15. juni 2012.

Byggmodulvirksomheten bedret sitt resultat sammenlignet med fjoråret, hovedsakelig på grunn av god aktivitet på det svenske markedet både for anleggsmoduler og offentlige bygg innen helse og omsorg. For virksomheten i Norge har aktivitetsnivået vært lavere, og kombinert med en noe svakere produktivitet har ikke resultatene blitt like gode som i Sverige.

Bygginnredningsselskapene har hatt sterk fokus på effektiviseringstiltak både i Norge og Sverige. Moelven Eurowand AB har arbeidet med innføring av Lean Production, og ved Moelven Nordia AS er det gjennomført en rekke effektiviseringstiltak. I sum har gjennomførte tiltak gitt bedre resultater enn forutsatt ved oppstart av prosjektene.

Moelven Eurowand AB har besluttet å utvide virksomheten og etablerte et nytt avdelingskontor i Jönköping i løpet av høsten. Avdelingen vil være operativ fra 2012.

Den største investeringen i Byggsystemer i 2011 var NOK 20 mill i produksjonsutstyr og -lokaler for modulvirksomheten i Sverige.


Øvrige virksomheter

 

NOK mill

2011

2010

Driftsinntekter

2 677,2

1 756,0

Av- og nedskrivninger

10,0

7,8

Driftsresultat

-43,0

-29,2

Finansposter

-76,2

26,9

Resultat før skattekostnad

-119,2

-2,3

 

Økningen av driftsinntektene fra fjoråret skyldes en omorganisering av virkesanskaffelsen i Sverige. Fra og med oktober 2010 blir dette ivaretatt via det heleide datterselskapet Moelven Skog AB. Før dette ble virkesanskaffelsen ivaretatt av det 50 prosent eide selskapet Weda Skog AB. 

Til toppen

 
Investeringer, balanse og finansiering

Økende kontantstrøm fra driften

I løpet året er det gjennomført investeringer på totalt NOK 386,6 mill (258,4).

Virksomheten i kryssfinerprodusenten Vänerply AB og vinduskomponentprodusenten H Profil AS ble kjøpt i henholdsvis andre og fjerde kvartal. Den øvrige investeringsaktiviteten i 2011 er knyttet til oppgradering og vedlikehold av eksisterende virksomhet.

Kjøpet av virksomheten i Vänerply AB, medførte en økning i varige driftsmidler på NOK 39 mill. Kjøpet av virksomheten i H Profil AS i fjerde kvartal medførte en tilsvarende økning på NOK 33 mill. Oppkjøpene av Sør-Tre Bruk AS, Granvin Bruk AS og Eco Timber AS i 2010 innebar en aktivering av goodwill på NOK 13,3 mill, økning av andre immaterielle eiendeler på NOK 26,3 mill og en økning i varige driftsmidler på NOK 52 mill.

Ved årsskiftet var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 4 333,9 mill (4 167,7). Økning som følge av gjennomførte oppkjøp utgjør NOK 175,6 mill (168,8). Hovedårsaken til økningen for øvrig er overføringen av virksomheten i deleide Weda Skog AB til Moelven Skog AB.

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet var NOK 266,4 mill (minus 89,3), tilsvarende NOK 2,1 per aksje (0,6). Kontantstrømmen fra resultatposter har gått ned i 2011, mens kontantstrømmen fra arbeidskapitalposter bidrar til en forbedring sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes foruten en positiv effekt som følge av integrering av virksomheten ved Moelven Sør-Tre AS og Moelven Granvin Bruk AS, også en reduksjon av driftskapitalbindingen i fordringer, lager- og prosjektbeholdninger for konsernets øvrige selskaper.

Netto rentebærende gjeld var NOK 1 083,9 mill (888,6) ved årsskiftet, og likviditetsreserven var NOK 603,7 mill (988,5).

Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 54,1 mill.

I mai ble det inngått en avtale om langsiktig finansiering av NOK 300 mill for fem år i form av en tilsvarende trekkfasilitet som den eksisterende på NOK 1 050 mill fra mai 2010. Bakgrunnen for tilleggsfinansieringen er hovedsakelig at behovet for arbeidskapital øker med økende aktivitet, samt kjøpet av virksomheten i Vänerply AB. Tilleggsfinansieringen er gjort med tilsvarende dokumentasjon og med samme misligholdsklausuler som eksisterende finansiering, men til en pris som reflekterer markedsprisene ved inngangen til andre kvartal og som gir en lavere lånekostnad.

Egenkapitalen ved årsskiftet var NOK 1 540,0 mill (1 755,4). Det er lagt til grunn en forutsetning om fortsatt drift. Dette tilsvarer NOK 11,8 (13,4) per aksje og en egenkapitalandel på 35,6 prosent (42,1). Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og dermed eksponert mot svingninger i valutakursen. Hoveddelen er sikret mot kurssvingninger gjennom at finansieringen er i svenske kroner. På grunn av langsiktigheten i eierskapet, samt at omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme, aksepteres det at deler av egenkapitalen ikke er valutasikret. I 2011 har kursvariasjonene medført en urealisert reduksjon av egenkapitalen på NOK 0,5 mill (økning 44,1).

Ved overgangen til IFRS ble alle estimatavvik knyttet til pensjonsforpliktelser nullstilt og ført mot egenkapitalen. Dette hadde ingen kontanteffekt, men belastet egenkapitalen med NOK 54,2. Estimatavvik som oppstår etter overgangen skal også føres direkte mot egenkapitalen. I 2011 har dette medført en ytterligere nedgang i egenkapitalen på NOK 28,0 mill.

 

Til toppen

 
Risiko

Sikringer skal gi forutsigbarhet

Konsernets resultat og balanse påvirkes av flere eksterne faktorer som i liten eller ingen grad kan påvirkes av Moelven.

På noen av de risikoområdene som påvirker konsernet, finnes det fungerende finansmarkeder hvor risikoen for svingninger kan avhjelpes. Dette gjelder for eksempel renter, valutaer og elektrisk kraft. Konsernets

innstilling til finansiell risiko er at det er den industrielle virksomheten fremfor finanstransaksjoner, som skal skape de nødvendige forutsetningene for lønnsomhet. Hovedmålet i sikringspolicyen for bruk av finansielle instrumenter, er å redusere kurssvingninger og skape økt forutsigbarhet. På andre områder som råstoff, ferdigvarer og prosjekt må det benyttes andre metoder for sikring. I den grad det er mulig, benyttes for eksempel fastpriskontrakter og indeksreguleringer. Konsernets organisering fungerer også risikoreduserende, idet ulike enheter retter seg mot forskjellige markeder. Disse påvirkes sjelden på samme tid i en konjunktursyklus, samtidig som stordriftsfordeler kan utnyttes på kostnadssiden. Organisasjonsfilosofien med en flat, organisasjons- og ledelsesstruktur med stor delegering av ansvar har medført at konsernet har reagert raskt på de endringene som har skjedd, og nødvendige tiltak er blitt iverksatt på et tidlig tidspunkt.

Priser på ferdigvarer

Moelvenkonsernets enheter opererer på markeder med fri konkurranse og mange aktører. Prisdannelsen skjer derfor fritt på markedet og vil ved uendrede volumer påvirke konsernet slik sensitivitetstabellen viser.

Priser på sagtømmer

I 2011 produserte og foredlet konsernet 3,9 millioner faste kubikkmeter sagtømmer av gran og furu til en verdi av cirka NOK 2 200 mill, inkludert transportkostnader. Gran sto for 46 prosent, og furu for 54 prosent av tømmerråvarene. Moelven eier ikke egen skog, men kjøper alt tømmer fra eksterne leverandører.

Tømmerkostnaden utgjør den klart største enkeltkostnaden for konsernet, og endringer i tømmerprisen gir dermed raskt store utslag i marginene. Det er både en prisrisiko og en volumrisiko i forbindelse med dette. Konsernet fokuserer derfor på å inngå prisavtaler som i størst mulig grad lar tømmerprisen korrelere med dokumenterte endringer i ferdigvareprisene.

Priser på flis og biomasse

Prisene på celluloseflis og biomasse, som kommer fra sag- og høvleriproduksjonen i Timber og Wood, er av stor betydning for konsernets inntekter. Selv om det arbeides kontinuerlig for å bedre råstoffutnyttelsen, blir bare rundt halvparten av tømmerstokken til industritre etter at den har passert gjennom et sagbruk. Den resterende halvparten er bark, spon, celluloseflis og biomasse. En del av dette benyttes i egen energiproduksjon, mens det øvrige omsettes til sponplate-, bioenergi- og papirindustrien. En endring av markedsprisene for disse produktene vil derfor få direkte innvirkning på konsernets resultat.

Strømpriser

Prisene på elektrisk kraft er en annen viktig faktor som påvirker konsernets lønnsomhet. Via konsernets strømleverandører kjøpes det årlig inn ca. 185 GWh elektrisk kraft på kraftbørsen Nasdaq OMX.

I henhold til konsernets finanspolicy skal behovet for elektrisk kraft sikres mot prissvingninger for å sikre stabilitet og forutsigbarhet. Forventet kraftbehov prissikres innenfor gitte maksimums- og minimumsrammer gjennom terminhandel på Nasdaq OMX med en sikringshorisont på maksimalt 5 år.

Renterisiko

Konsernets netto rentebærende gjeld gir grunnlag for renterisiko. Hoveddelen av gjelden er i svenske kroner, og det er derfor rentenivået i Sverige som er viktigst for utviklingen av konsernets rentekostnad. Konsernselskapene skal finansieres med lån fra morselskapet. Alle eksterne låneopptak gjøres av morselskapet, som også foretar rentesikring i henhold til finanspolicyen. Sikringsinstrumenter som kan benyttes er ordinære renteswaper, FRAer og sammensatte swaper av typer som normalt benyttes til slike formål. Som mål på omfanget at rentesikringen benyttes durasjon beregnet samlet for utestående gjeld og sikringsforretninger. Samlet durasjon skal være minimum 12 md og maksimum 36 md. Det skal ikke inngås rentesikringsavtaler med en løpetid på mer enn 10 år.

Valutarisiko

Om lag 20 prosent av konsernets driftsinntekter kommer fra markeder utenfor Skandinavia og medfører valutakursrisiko.

Det importeres også både råstoff og ferdigvarer fra Sverige til Norge. De viktigste valutakryssene er EURSEK,

SEKNOK og EURNOK. Moelven benytter valutaterminer for å motvirke større kontantstrømsvingninger som følge av variasjoner i valutakursene. På grunn av de sikringsstrategiene som er valgt, må endringene være varige for at de skal få full effekt for konsernets lønnsomhet. I sikringsperioden kan det gjøres operative tilpasninger som kompenserer for de eksterne endringene. Av konsernets totale balanse er rundt halvparten knyttet til virksomhet i Sverige. Balansetallene vil derfor påvirkes av kursforholdet mellom svenske og norske kroner. Egenkapitalen er delvis sikret mot dette ved at aksjeinvesteringen i de fleste av konsernets svenske datterselskaper er finansiert i svenske kroner. Sum egenkapital som er eksponert for valutarisiko, utgjorde ved utgangen av 2011 SEK 741 mill (767).

Kredittrisiko

Det er konsernets policy at kredittsalg over en viss størrelse skal sikres enten i form av garantier eller kredittforsikring. I praksis er kredittforsikring mest brukt. Det finnes interne retningslinjer og oppfølgingsrutiner for usikret salg, som kun forekommer når annen sikring ikke er mulig.

Likviditetsrisiko

Konsernets fremmedkapitalfinansiering består av to langsiktige trekkfasiliteter med rammer på henholdsvis

NOK 1 050 mill som løper frem til mai 2015 og NOK 300 mill som løper til mai 2016. Låneavtalene inneholder alminnelige misligholdsklausuler med hensyn til egenkapitalandel, netto egenkapitalverdi og gjeldsgrad. Per 31. desember 2011 var konsernets nøkkeltall bedre enn nivåene hvor misligholdsklausulene slår inn. I tillegg til de langsiktige trekkfasilitetene har konsernet i sine banksystemer også ubenyttede kredittrammer på til sammen cirka. NOK 240 mill som fornyes årlig.

Risiko for skader og produksjonsavbrudd

Konsernet har en sentralisert funksjon for oppfølging av industriforsikringer. Det er utarbeidet en forsikringspolicy som alle selskaper skal følge. Policyen gir retningslinjer for forsikringsdekninger, forebyggende tiltak, risikokartlegging og utarbeidelse av kontinuitetsplaner. Kontinuitetsplanene er et sentralt planverk når en eventuell brann/skade inntrer. Planene ivaretar den umiddelbare innsatsen, katastrofehåndteringen og evnen til fortsatte leveranser til kundene. Konsernet er gjennom sin industriforsikring forsikret mot økonomiske tap som overstiger NOK 3 mill per enkelttilfelle.

Risiko for omdømmetap

Moelven legger stor vekt på å opprettholde et godt omdømme. Dette måles årlig gjennom en skandinavisk merkevareundersøkelse som gjennomføres av Synovate MMI. Det finnes en økonomisk risiko knyttet til tap av omdømme for Moelven. Omdømmerisikoen er ikke kvantifisert. Åpenhet preger konsernets måte å forholde seg utad til samfunn og medier, samt innad til medarbeiderne i konsernet. Dette gjelder uansett om det handler om positive eller negative forhold for Moelven, i samsvar med Moelvens merkevareplattform.

Risiko for miljøkostnader

Moelvenkonsernets virksomheter følger gjeldende lover og regler med hensyn til påvirkning av det ytre miljø. Konsernet har gjort avsetninger i regnskapet for alle kjente forpliktelser i forbindelse med miljøvern. Formålet med konsernets miljøpolicy er å minske risikoen for negativ påvirkning av det ytre miljø og dermed riskoen for miljøkostnader.

 

Sensitivitetsanalyse

Anslått endring i driftsresultat og resultat per aksje ved én prosents endring i pris per faktor

Faktor

Driftsresultat NOK mill
1% endring +-

Division

Nok per aksje

Tømmerpris – gran og furu

17

Timber

0,13

Trelastpris gran

8

Timber

0,06

Trelastpris furu

8

Timber

0,06

Flisprodukter

5

Timber/Wood

0,04

Tømmerpris – gran og furu

7

Wood

0,05

Høvlet vare i Skandinavia

10

Wood

0,08

Limtre – standardprodukter

2

Byggsystemer

0,02

Endring i EURNOK

4,5

Konsern

0,03

El-kraft, endring 1 øre/KWh

2

Konsern

0,02

 

Til toppen

 
Menneskelige ressurser

Muligheter for mennesker som vil

Konsernets personalidé er å gi mennesker som vil, muligheter. Personalidéen omfatter konsernets mål når det gjelder hvilke personer som rekrutteres, hvilken kompetanse som etterspørres, hvilke lønns- og arbeidsbetingelser som tilbys, hvordan nyansatte introduseres, hvilke utviklings- og karrieremuligheter som tilbys samt hvordan nedbemanninger håndteres.

Medarbeidere

Antall ansatte økte fra 3 270 til 3 482 i løpet av 2011. Økningen på 212 skyldes hovedsakelig oppkjøp av Moelven Vänerply AB (166) og Moelven Profil AS (38).

Rekruttering og utvikling

Moelven arbeider strategisk med både intern og ekstern rekruttering. Kompetente medarbeidere er avgjørende for konsernets konkurranseevne, og det er viktig at Moelven kan fremstå som en attraktiv arbeidsgiver.

Moelven satser på langsiktige ansettelsesforhold og etterstreber å gi sine medarbeidere muligheter til å utvikle seg i jobben. Motiverte og kompetente medarbeidere oppmuntres til å gå videre i sin utvikling.

Likestilling

Moelven ønsker å øke kvinneandelen i personalet. De fleste som utdanner seg innen de yrkesgruppene konsernet har behov for i industrivirksomheten, er imidlertid menn. Ofte finnes det ikke kvinnelige søkere ved utlysning av stillinger. Det finnes likevel kvinnelige ledere på de fleste nivåer i organisasjonen.

Innen Moelvenkonsernets virksomhet skal det ikke forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn, etnisk tilhørighet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Stillingsinnhold, ansvarsområde, kompetanse og arbeidsinnsats danner grunnlaget for lønnsfastsettelse, avansement og rekruttering.

Ved registrerte behov vil Moelven legge forholdene til rette slik at det unngås mulige diskrimineringsforhold. Utover en lav kvinneandel har det i 2011 ikke blitt registrert behov for å iverksette tiltak innen områdene diskriminering og likestilling.

Ansatte 2011

 

Menn

Kvinner

% kvinner

Totalt

Timber

600

92

15,3%

692

Wood

936

178

19,0%

1114

Byggsystemer

1435

107

7,5%

1542

Øvrige

104

30

28,8%

134

Totalt

3075

407

11,69%

3482

 

Ansatte 2010

 

Menn

Kvinner

% kvinner

Totalt

Timber

574

69

12,0%

643

Wood

829

123

14,8%

952

Byggsystemer

1445

97

6,7%

1542

Øvrige

101

32

31,7%

133

Totalt

2949

321

9,82%

3270

Sykefravær

Etter flere års målrettet arbeid for å redusere sykefraværet, gikk fraværsprosenten ytterligere ned i løpet av 2011. Nivået ligger likevel fortsatt litt over den langsiktige målsettingen om maksimalt 5 prosent for hele konsernet. En ytterligere reduksjon og stabilisering på lavt nivå er derfor fortsatt en prioritert målsetting. Et høyt sykefravær er ikke bare uforenlig med Moelvens verdier, men representerer også en betydelig kostnad. Med over 3 400 ansatte er én prosents sykefravær beregnet å koste konsernet cirka NOK 25 mill på årsbasis. Moelvens helseforsikring fungerer godt som et HMS-tiltak for å få de ansatte som trenger helsetjenester og behandling, raskere tilbake i arbeid. De ansattes bruk av tjenesten har det siste året vist en viss utflating i forhold til tidligere. Dette kan være et tegn på at Moelvens ansatte har mottatt relevant behandling. Spesielt gjelder dette muskel- og skjelettplager. Siden starten 2007 har ca 1 300 av de ansatte benyttet seg av tilbudet. Garantitiden for behandling i forsikringsselskapet er ca 25 dager totalt, mens ventetiden i det offentlige, både i Norge og Sverige, er vesentlig lengre.

Sykefravær

2011

2010

Timber

4,09%

4,25%

Wood

5,20%

5,31%

Byggsystemer

5,95%

6,38%

Øvrige

3,09%

2,70%

Totalt

5,24%

5,50%

 

Sikkerhet for medarbeidere

Gjennom flere år har Moelven jobbet med sikkerhetsspørsmål knyttet til virksomheten. Det gjennomføres jevnlige risikoanalyser ved alle anlegg, og en rekke tiltak og investeringer er gjort både for å bedre sikkerheten og øke effektiviteten. I 2011 ble det oppnådd en reduksjon av skader med fravær på 15 prosent sammenlignet med året før. Likevel er det fortsatt for mange som skader seg på jobb i Moelven, og det fokuseres derfor fortsatt sterkt på å videreføre arbeidet med en ytterligere reduksjon av skadefrekvensen. HMS-kampanjen «Hel hjem» som ble startet i 2009, fortsetter med nye, målrettede tiltak. I 2011 startet innføringen av et adgangs- og sikkerhetskort for alle ansatte. Målet er at den enkelte medarbeider skal tenke gjennom egen sikkerhet ved å definere de tre største risikofaktorene i sitt arbeid, og deretter sette inn tiltak for å redusere faren for personskade. I løpet av 2012 skal samtlige av konsernets selskaper ha innført kortet. Som en del av bevisstgjøringen og kompetanseheving innen HMS-arbeidet, er det også i 2011 gjennomført en samling for alle hovedverneombud.

Moelvens system for registrering av ulykker, nestenulykker og farlige forhold, fPortal, har blitt brukt aktivt av selskapene til registrering og oppfølging av hendelser i 2011. Det vil gjennomføres en nærmere analyse av registrerte hendelser for best mulig å kunne vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes for å unngå lignende hendelser i fremtiden.
Fordelingen på skadeårsaker for samtlige registrerte skader i 2011 er vist i figuren.

H1 verdi

2011

2010

Timber

20,8

17,8

Wood

13,9

23,7

Byggsystemer

17,8

18,3

Øvrige

0

0

Totalt

16,4

19,3

 

 

 

 

 


 

Til toppen

 
Ytre miljø

Bærekraftig bruk av fornybare ressurser

Bærekraft er en av Moelvenkonsernets grunnverdier. Miljøhensyn er en naturlig del av det daglige arbeidet, og det pågår et kontinuerlig arbeid for å redusere påvirkningen på det ytre miljøet. Moelven tar ansvar for miljøet gjennom bærekraftig og langsiktig bruk av fornybare ressurser. Industriproduksjonen er i stort omfang basert på bruken av tre, og innholdet av tre i sluttproduktene er svært høyt for de fleste virksomhetene. Tre som materiale har mange positive miljømessige sider, blant annet ved at det binder karbondioksid. Skogsråvarer som inngår i Moelvens produksjon ender i all hovedsak som produkter eller biobrensel. Det produseres derfor lite avfall i konsernet. Målsettingen er at alle fraksjoner av tre skal behandles som potensielle innsatsfaktorer i produktene og bidra til den samlede verdiskapingen. For de virksomhetene innen konsernet som i mindre grad benytter skogsråvarer i sin produksjon, bidrar den industrialiserte byggeprosessen til å begrense miljøpåvirkningen sammenlignet med tradisjonelle byggemetoder. I forbindelse med Moelven Byggmodul ABs leveranse av et modulbasert aldershjem i Sävje i Uppsala, er det beregnet at byggemetoden og – materialene som benyttes medfører en reduksjon i forbruket av CO2 med 200 tonn sammenlignet med tilsvarende bygg i stål og betong. Bygget, som vil ha et samlet areal på cirka 2 700 m2, oppføres i 2 plan og rommer 40 leiligheter samt fellesområder.

Bærekraftig skogbruk

For å sikre at råstoffet kommer fra sertifiserte leverandører som driver forsvarlig skogbruk, har Moelven etablert et sporingssystem som gjør det mulig å spore råstoffet bakover i verdikjeden. Samtlige sagbruk i konsernet er derfor PEFC-Chain of custody-sertifiserte (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). Dette innebærer at Moelven kjøper sagtømmer fra leverandører som driver bærekraftig skogbruk. Celluloseflis, tørrflis, spon og bark fra sagbrukene får stadig større økonomisk og miljømessig betydning. Fjernvarmeanlegg bruker tørrflis, spon og bark som brensel, og konsernets egne fyringssentraler bruker flis og bark.

Transport

Både råvareanskaffelse, mellomtransporter og leveranser av ferdigvarer genererer et betydelig transportbehov. I 2011 transporterte Timber og Wood over åtte millioner faste kubikkmeter tømmer, biomasse og ferdige varer med lastebil. I tillegg kommer transporter for Limtre-, Byggmodul- og Innredningsselskapene, samt jernbane- og sjøtransporter. Transport er derfor en betydelig utfordring for konsernet, både miljømessig og økonomisk. Moelven arbeider kontinuerlig for å redusere transportbehovet og optimere utnyttelsen av transportmidlene. Den geografiske plasseringen, med de produserende enhetene nær råstoffområdene, bidrar til å redusere transportbehovet ved at volumet av ferdigvarer som transporteres ut, er betydelig mindre enn for råvarene som transporteres inn. Påvirkning av transportørene til å anvende miljøvennlige transportmidler er et annet viktig tiltak for å redusere transportenes innvirkning på miljøet. Forbedret veistandard og dermed økte maksimalgrenser for akseltrykk er tiltak fra myndighetens side som ville bidra til redusert miljøpåvirkning fra biltransportene.

Energi

Moelvens energi- og varmeforbruk i 2011 var ca. 695 GWh, fordelt på ca. 185 GWh elektrisk kraft og ca. 510 GWh termisk energi. Rundt 90 prosent av den termiske energien ble produsert i konsernets egne anlegg. Energipotensialet i konsernets flis- og barkprodukter, inklusive celluloseflis, er i underkant av 5 TWh, og det ligger derfor et betydelig potensial i dette, både i forhold til økt egenproduksjon og til et økt marked for bioenergi generelt. Moelven har som mål å kunne benytte egenprodusert bioenergi til å dekke minimum 95 prosent behovet for oppvarming av egne lokaler og tørking av treprodukter. Moelven deltar aktivt i den teknologiske og markedsmessige utviklingen i bioenergisektoren. Moelven Bioenergi AS leder et prosjekt som omfatter konsernets norske enheter, og som skal sikre koordinering av tiltak for energieffektivisering. Dettet omfatter redusert energibruk, omlegging til bruk av fornybar energi og utnyttelse av spillvarme. I Moelvens svenske virksomhet er en stor del av dette arbeidet allerede gjennomført. Sveriges energipolitikk har stimulert industrien til miljøinvesteringer som også har gitt økt lønnsomhet i produksjonen av energiråvarer.

CO2-rapportering i konsernet

Fra og med 2010 utarbeider Moelven CO2-regnskap for konsernet. Regnskapet tar utgangspunkt i ISO-standarden 14064 for beregning av utslipp fra Moelvens enheter. Beregningene viser at energibehovet i 2011 ved Moelvens produksjons- og serviceenheter genererte cirka. 380.000 tonn CO2. Av dette utgjør cirka 76 prosent CO2  som befinner seg i det naturlige karbonkretsløpet. Utslippene har økt med 4,4 prosent fra i fjor. I samme periode økte driftsinntektene med 12,2 prosent, inkl.  konsernets erverv av virksomhetene Moelven Vänerply AB og Moelven Profil AS.

CO2-utslipp

 

 

2011

2010

Hovedtype

Fossil/bio

Utslipp CO2

(tonn)

Andel

Utslipp CO2

(tonn)

Andel

Direkte

Fossil

14 435

3,8%

15 340

4,2%

Bio

291 576

76,6%

271 933

74,6%

Indirekte

Fossil

41 947

11,0%

42 127

11,6%

Bio

32 851

8,6%

35 246

9,7%

Sum

 

380 809

100,0%

364 646

100,0%

 

Til toppen

 
Innovasjon

Innovasjonsarbeid på alle nivåer i konsernet

Moelven har en bred tilnærming til innovasjonsprosesser. Ansvaret for innovasjon ligger innenfor de enkelte virksomhetsområder, med støtte fra konsernet. Innovasjonsarbeidet i Moelven drives på alle nivåer i konsernet, og anses å være en del av den daglige driften. Aktiviteten er størst hos de operative enhetene, hvor kontakten med markedet er tettest, og foregår som regel i direkte tilknytning til konkret utvikling eller anvendelse av et produkt eller i en produksjonsprosess. Kontinuerlig fokus på innovasjon og forbedring av produkter, tjenester og prosesser er en nødvendighet for å opprettholde konkurransekraften. I løpet av 2011 har konsernet mottatt flere priser for sitt innovasjonsarbeid.

Åge Holmestad i Moelven Limtre AS og Svein Dag Henriksen i Hydra Tidal AS ble tildelt Schweighofer Prize 2011 for sitt arbeid med turbinblader i limtre til et flytende tidevannskraftverk i Gimsøystraumen i Nordland.

Prisen har som formål å styrke konkurransekraften til den skogbaserte sektoren i Europa og deles ut for innovasjoner innen ideer, teknologi, produkter og tjenester gjennom hele verdikjeden.
I konkurranse med 40 andre kandidater ble Moelven tildelt Byggenæringens Innovasjonspris for 2011. Moelven fikk prisen for utviklingen av Iso3-stenderen. Innovasjonsprisen deles ut til en bedrift, organisasjon, etat eller person som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til produkter, prosesser eller tjenester til nytte for samfunnet og byggenæringen.
Inkubator-selskapet Moelven Utvikling AS, hvor Moelvenkonsernet har hatt en eierandel på 70 prosent, blir fusjonert med Tretorget AS fra og med januar 2012. Moelven Utvikling har arbeidet mye med innovasjonsprosesser, og var blant annet deltakende i tidlige faser av utviklingen av Iso3. Gjennom fusjonen reduseres Moelvens eierandel til 26,5 prosent i det overtagende selskapet Tretorget AS. Det nye selskapet vil få 8 ansatte og skal levere et bredt tjenestespekter som blant omfatter innovasjon og inkubatorvirksomhet.

Produktinnovasjon

For byggmodulselskapene har utviklingen av kostnadseffektive og markedstilpassede konsepter for modulbaserte bygg i flere etasjer vært en forutsetning for virksomheten slik den fremstår i dag. Foruten det funksjonelle og estetiske som er under stadig endring, har for eksempel brannforskrifter, stabilitetskrav og støykrav vært områder hvor innovative løsninger har vært en forutsetning for å kunne utvikle konseptene til å bli konkurransedyktige. For å kunne drive lønnsom industriell produksjon, har også utvikling av tekniske løsninger for produksjon, sammenkobling av tekniske installasjoner og montering på byggeplass vært viktig.

Bygginnredningsselskapene retter seg mot et marked hvor markedstrendene endrer seg raskt. Produktutvikling må derfor være en høyt prioritert og kontinuerlig prosess. For kontorbygg har trenden beveget seg fra lukkede kontorløsninger og mot økt bruk av glassvegger og åpne kontorlandskap. Et annet satsningsområde er innredning av kjøpesentre, hvor stadig endring av butikksammensetning og innredninger stiller store krav til å følge markedstrendene til enhver tid.

Limtrevirksomheten har i flere år ligget langt fremme i utviklingen av nye produkter og tekniske løsninger. Det har blitt gjennomført flere store innovasjonsprosjekter de senere årene. Et eksempel er Moelven Töreboda ABs Trä8. Systemet er et standardisert komponentsystem som egner seg for bygg opp til fire etasjer. En nyutviklet stabiliserings- og bjelkelagskonstruksjon muliggjør hele åtte meters frie spenn, og gir dermed store variasjonsmuligheter. Systemet forkorter også prosjekttiden, blant annet ved at nødvendig beskyttelse mot vær og vind kommer raskt på plass.

I Moelven Wood er produktutvikling av stor betydning for at produkttilbudet skal kunne følge de skiftende markedstrendene. Innenfor divisjonen drives det et produktutviklingsprosjekt hvor forbrukerprodukter med en utradisjonell design og som er klare til å tas i bruk, lanseres fortløpende og til delvis nye målgrupper.

Prosessinnovasjon

For de tømmerforbrukende enhetene i Timber og Wood er det i første rekke optimalisering av produksjonsprosessene som står sentralt. Målsettingen er å ivareta verdiene som ligger i råstoffet, i størst mulig grad gjennom effektiv, markedstilpasset råvareinnkjøp og produksjon. I Timber er Moelven Timber Produksjonssystem (MTPS) implementert ved flere bedrifter, og skal etter målsettingen tas i bruk i hele divisjonen. MTPS bygger på prinsippene innenfor Lean Production-konseptet, og beskriver hvordan Timbers produksjon kontinuerlig skal forbedres. Tilsvarende prinsipper innføres også i de to øvrige divisjonene. For videreforedlingsenhetene i Wood er logistikksystemene av stor betydning for at kostnader og miljøpåvirkning fra transport skal reduseres, og for at kundenes tilgang til et bredt produktsortiment med korte leveringstider skal kunne sikres. Det pågår derfor et kontinuerlig innovasjonsarbeid for å optimalisere logistikksystemene.

Til toppen

 
Eierstyring og selskapsledelse

Følger norsk anbefaling for virksomhetsstyring

Eierstyring og selskapsledelse i Moelvenkonsernet tar utgangspunkt i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse fra oktober 2011. Styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring i henhold til Regnskapslovens § 3-3b er innarbeidet i beretningen om eierstyring og selskapsledelse. For ytterligere informasjon om styret og ledende ansatte vises det til note 28.

Til toppen

 
Anvendelse av årets resultat

Forslag om at det ikke deles ut utbytte

Styrets utbyttepolitikk har som utgangspunkt at Moelvens aksjonærer skal få en forutsigbar og tilfredsstillende kontantavkastning på sin aksjeinvestering. Utbyttepolitikken gir føringer for hvor mye av overskuddet, eller eventuelt fri egenkapital i år med underskudd, som skal deles ut som utbytte. Konsernets årsresultat for 2011 var minus NOK 85,8 mill samtidig som egenkapitalen ble belastet med engangseffekter i forbindelse med overgang til IFRS. Dette medførte at egenkapitalen sank under de målsatte 40 prosent. Samtidig er utsiktene for 2012 blandede. Styret foreslår derfor at det ikke deles ut utbytte. Morselskapet, Moelven Industrier ASA, hadde et årsresultat på minus NOK 29,1 mill som dekkes ved overføring fra annen egenkapital. Fri egenkapital i Moelven Industrier ASA var NOK 20,6 etter dekning av årets underskudd.

Til toppen

 
Hendelser etter balansedagen

Ingen nye hendelser som påvirker regnskapet

Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som påvirker det avlagte regnskapet.

Til toppen

 
Fremtidsutsikter

Forventer god aktivitet og et forbedret resultat

Til tross for et utilfredsstillende resultat for 2011 økte konsernets driftsinntekter og markedsandeler på flere områder. For 2012 er det planlagt med fortsatt god aktivitet og et forbedret resultat. Utsiktene er imidlertid blandede, og det foreligger derfor beredskapsplaner for omstilling og kapasitetstilpasning innen alle tre divisjoner.

De mest internasjonalt orienterte delene av konsernet, i hovedsak sagbrukene innen Timberdivisjonen, har måttet forholde seg til lavere etterspørsel og reduserte priser allerede fra andre halvdel av 2011. Ved flere enheter er det derfor allerede iverksatt effektiviserings- og omstillingstiltak. Den videre utviklingen av gjeldskrisen i Europa kan få stor innvirkning på etterspørselen. For Wood selskapene forventes aktiviteten på markedet i Norge og Sverige å opprettholdes på et akseptabelt nivå, spesielt innen ROT-segmentet som utgjør en stor del av omsetningen. Byggsystemdivisjonen har ved årets start en økende ordrereserve som sikrer en god aktivitet i første halvår. Divisjonen er hovedsakelig eksponert mot bygg- og anleggsmarkedene i Norge og Sverige.

Styret anser at konsernet har tilfredsstillende soliditet og tilstrekkelig likviditetsreserve med langsiktig løpetid til å kunne gjennomføre nødvendige driftsmessige omstillinger. Erfaringer fra tidligere konjunktursvingninger har vist viktigheten av å vedlikeholde organisasjonens evne til hurtig omstilling. Dette er like viktig for å kunne dra resultatmessig nytte av økt etterspørsel, som det er for å begrense resultatbortfallet i tider med svakere marked. Samlet forventer styret at konsernets resultat for 2012 blir bedre enn for 2011.

Til toppen