Dette er Moelven-konsernet

 

Eierstruktur

Moelvenkonsernet eies av Glommen Skog BA (25,1 %), Eidsiva Vekst AS (23,8 %), Agri MI AS (15,8 %), Viken Skog BA (11,9 %), Mjøsen Skog BA (11,7 %), AT Skog BA (7,3 %) og Havass Skog BA (4,0 %). De resterende 0,4 prosent eies i hovedsak av privatpersoner.

Visjon

Moelven er et skandinavisk selskap, med alle produksjonsenheter lokalisert i Skandinavia. Skandinavia er Moelvens hovedmarked. Virksomheten bygger på skandinavers livsvilkår, kunnskaper og verdier, og på deres behov og ønsker. Moelvens visjon er å være det naturlige valget for mennesker som skal bygge og bo skandinavisk, og konsernet skal lede an i utviklingen av bygg som er basert på skandinaviske byggetradisjoner. Innenfor denne rammen er virksomheten basert på et ønske og en evne til å bidra til å skape gode rom – gode miljøer for å bo, arbeide og for samfunnsfunksjoner for øvrig. Miljøer som har en god utforming og er funksjonelle, som er trygge og samtidig inspirerende. Gode skandinaviske miljøer er ofte nær naturen i form og innhold. Tre og andre naturmaterialer er viktige bestanddeler i Moelvens produksjon, og er dominerende i store deler av sortimentet. Naturlige materialer er miljøvennlige alternativer til andre byggematerialer og -løsninger når det gjelder hus og moduler, broer og interiørprodukter.

Lokalisering

Konsernet har hovedkontor i Moelv i Norge og består av 52 produksjonsenheter og 33 kontorer for salg, service og montering. De fleste produksjonsenhetene er bedrifter og arbeidsplasser med sterk lokal forankring i distrikter og mindre samfunn i Sørøst-Norge og den vestlige delen av Midt-Sverige.

Kontorene for salg, service og montering ligger på større steder rundt om i Norge, Sverige, Danmark, England, Tyskland og Nederland. Produksjonen i Norge og Sverige er omtrent like stor, men de svenske enhetene eksporterer en større andel av produksjonen enn de norske.

Av i alt 3 482 ansatte ved utgangen av 2011 arbeider 1793 i Norge, 1635 i Sverige, 42 i Danmark og 12 i andre land.

Divisjonene

Moelven tilbyr et bredt sortiment av byggprodukter og byggsystemer med tilhørende tjenester. Det skandinaviske

markedet står for 80 prosent av salgsinntektene, og 85 prosent av konsernets produkter og tjenester brukes til nybygg eller renovering av boliger og næringseiendommer. En stor del av den øvrige virksomheten utgjøres av salg av biomasse til biobrensel og til masse-, papir- og sponplateproduksjon. Konsernet leverer også trevarer til møbel-, innrednings- og emballasjeindustri. Kundene er fordelt i tre hovedsegmenter ut fra arten av deres virksomhet, innkjøpsrutiner samt service- og distribusjonsbehov: industri, handel og prosjekt. Virksomheten er inndelt i tre divisjoner, Timber, Wood og Byggsystemer, som fokuserer på hvert av de respektive hovedsegmentene.

Timber

Divisjon Timber består av 15 produksjonsenheter og 4 salgskontorer som leverer industritre, komponenter og flisprodukter av lokal gran og furu. Kundene er i hovedsak industriforetak som kjøper innsatsvarer til egen produksjon av konstruksjonsvirke, panel, gulv, lister, møbler, vinduer, emballasje, plate- og papirprodukter samt bioenergi. Om lag 60 prosent av driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2011 var antallet ansatte 692 (643), hvorav 243 (200) i Norge, 441 (439) i Sverige og 8 (4) i andre land.

Wood

Divisjon Wood består av 20 produksjonsenheter og 3 kundesentra. Produksjonen utgjøres av hvitt byggtre og impregnert byggtre, lister, gulv, innvendige paneler, plater, komponenter samt flisprodukter. Wood driver også handel med produkter som er fremstilt av andre bedrifter. Nesten 80 prosent av produksjonen selges gjennom byggevarehandelen. Wood er en av de ledende leverandørene på det skandinaviske markedet, og cirka 96 prosent av driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2011 var antall ansatte 1 114 (952), hvorav 633 (676) i Norge, 439 (232) i Sverige og 42 (44) i Danmark.

Byggsystemer

Divisjon Byggsystemer består av 8 produksjonsenheter og 33 salgs-, service- og monteringskontorer. Byggsystemer er inndelt i virksomhetsområdene Limtre, Byggmoduler, Bygginnredning som alle tre er markedsledende i Norge og Sverige, samt Elektrotjenester i Norge. Divisjonens kunder innen bygg og entreprise kjøper kundetilpassede byggmoduler, fleksible bygginnredningssystemer med tilhørende tjenester, avanserte limtrekonstruksjoner samt elektriske installasjonstjenester. Limtrevirksomheten har i tillegg til broer og bærekonstruksjoner også et betydelig salg av standard limtrebjelker gjennom byggevarehandelen samt komponenter til ferdighusindustrien. Om lag 99 prosent av driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2011 var antall ansatte 1 542 (1 542), hvorav 866 (898) i Norge, 672 (636) i Sverige og 4 (7) i Storbritannia.

Øvrige virksomheter

I øvrige virksomheter inngår morselskapet Moelven Industrier ASA med fellestjenestene innovasjon, økonomi, finans, forsikring, IKT, kommunikasjon og HR. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter inngår som tjenesteytende virksomhet gjennom selskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS og Vänerbränsle AB. I tillegg inngår Moelven Bioenergi AS, som blant annet er ansvarlig for driften ved det nyåpnede bioenergianlegget i Brumunddal.  Ved utgangen av 2011 var antall ansatte 134 (133), hvorav 51 (50) i Norge og 83 (83) i Sverige.