Driftsinntekter og resultater

 

Fra og med årsregnskapet for 2011 skjer konsernets rapportering i henhold til IFRS. Sammenligningstallene for 2010 er også omarbeidet etter samme prinsipp.

 

NOK mill

2011

2010

Driftsinntekter

8 059,9

7 184,5

Av- og nedskrivninger

225,9

212,1

Driftsresultat

12,9

254,0

Finansposter

-125,4

-8,2

Resultat før skattekostnad

-112,4

245,8

Årsresultat

-85,8

179,7

 

Styret forventet et noe svakere resultat for 2011 enn året før. En svakere enn forventet markedsutvikling for Timber samt tap på prosjekter i Elektro er hovedårsakene til at driftsresultatet ble betydelig svakere.

Overgangen til rapportering i henhold til IFRS har medført regnskapsføring av flere finansielle sikringsinstrumenter som etter NGAAP ikke har vært resultatført før forfallstidspunktet. Det dreier seg i sin helhet om markedsverdiberegning av instrumenter knyttet til sikring av renter, valuta og strømpriser. Markedsverdiendringene har ikke kontanteffekt, men kan medføre betydelige svingninger i finansresultatet. I 2011 er det bokført et urealisert tap på NOK 60,1 mill mens det i 2010 ble inntektsført NOK 32,7 mill. De regnskapsmessige effektene av overgangen er beskrevet i egen note til årsregnskapet. Finanspostene for øvrig består i hovedsak av renter på langsiktig finansiering. Siden netto rentebærende gjeld har vært høyere gjennom 2011 enn året før, har rentekostnaden økt.

Driftsresultatet for 2010 inkluderer en inntektspost på totalt NOK 22 mill knyttet til avvikling av den tidligere ordningen for avtalefestet pensjon (AFP) i Norge. Beløpet er basert på aktuarmessige beregninger av den gjenværende forpliktelsen, korrigert for en avsetning for estimerte gjenværende premier som skal betales frem til 2015.


Timber

 

NOK mill

2011

2010

Driftsinntekter

2 394,1

2 436,4

Av- og nedskrivninger

90,3

85,9

Driftsresultat

-52,4

94,7

Finansposter

-25,7

-13,8

Resultat før skattekostnad

-78,1

80,9

 

Driftsresultatet for 2010 inkluderer en inntektspost for redusert AFP-forpliktelse på NOK 5 mill.

Situasjonen for sagbrukene i Timber utviklet seg positivt i første kvartal, til tross for lavsesong, en stadig sterkere svensk krone og uroligheter i Nord Afrika. Hovedårsakene til bedringen var gode driftsforhold og reduserte priser på sagtømmer fra et historisk høyt nivå gjennom siste del av 2010. Prisreduksjonen fikk gradvis større regnskapsmessig effekt utover i året. På hjemmemarkedet i Skandinavia har etterspørselen vært tilfredsstillende gjennom året. På eksportmarkedene bidro politiske uroligheter i Nord Afrika, tsunamikatastrofen i Japan og gjeldskrisen som utviklet seg i Europa, til en negativ utvikling i etterspørsels- og prisbildet for eksportproduktene. For Moelven har også valutakursen for svenske kroner mot Euro en stor betydning, siden hoveddelen av eksporten skjer fra svenske sagbruk. Reduserte marginer på eksportmarkedene medførte også økt prispress på hjemmemarkedene. Råstoffprisene falt ikke like raskt som markedsprisene, og marginene svekket seg derfor utover i året. På råstoffmarkedet i Sverige bidro regionvis sterk konkurranse om råstoffet til å forsinke prisreduksjonen, og flere svenske enheter har i perioder hatt negative bruttomarginer som følge av dette. I løpet av siste halvår har både Moelven og flere andre produsenter redusert sin produksjon noe. For Moelven har dette gitt noe effektivitetstap i produksjonen, men balansen i markedet viste tegn til bedring ved utgangen av året. Det pågår kontinuerlig forbedringsarbeid på flere områder gjennom investeringer i optimeringsutstyr, innføring av Lean Production, intern benchmarking og erfaringsoverføring. Arbeidet kan bare til en viss grad kompensere for manglende bruttomarginer i de mest utfordrende periodene, men er likevel avgjørende for å opprettholde en posisjon der behovet for kapasitetstilpasninger blir mindre. Omstillingsprosesser pågår eller er gjennomført ved flere enheter. Ved Moelven Notnäs AB i Torsby er det gjennomført en prosess hvor en kombinasjon av investeringer og nedbemanning skal gi nødvendige resultatforbedringer. Bemanningen er redusert med 18 personer uten vesentlig reduksjon i produksjonen. I tillegg fortsetter Timber sitt investeringsprogram for å bedre effektiviteten ved anleggene. I fjerde kvartal kjøpte Moelven virksomheten i vinduskomponentprodusenten H Profil AS, som gikk konkurs i august. Kjøpsavtalen ble undertegnet i begynnelsen av oktober og overtakelsen skjedde 17. oktober. Virksomheten fra H-Profil, er lagt inn i selskapet Moelven Profil AS, passer naturlig inn i Timbers konsept som tar sikte på å levere produkter med høy grad av foredling til industrielle kunder. Virksomheten er lokalisert på Kirkenær og Grinder, en region hvor Moelven har flere sagbruk som leverer egnet råstoff til denne typen produksjon. H Profil AS omsatte for i overkant av NOK 80 mill. i 2010. På overtakelsestidspunktet hadde selskapet 38 ansatte. Integrering av virksomheten Moelven Profil AS pågår som planlagt.

De største enkeltinvesteringene i 2011 er nytt fyranlegg ved Moelven Nössemark Trä AB samt nytt tømmerinntak og oppgradert saglinje ved Moelven Mjøsbruket AS I sum utgjør disse omkring NOK 50 mill.

Det er også besluttet å fortsette satsningen i Dalsland i Sverige gjennom en større investering i nytt høvleri ved Moelven Tom Heurlin AB. Investeringen vil være i størrelsesorden SEK 50 mill og skal etter planen settes i drift i løpet av sommeren 2012. Investeringen vil øke produksjonskapasiteten med omkring 30 000 m3. Også dette høvleriet bygges med tanke på enklere å kunne tilpasse seg industrikundenes spesifikke behov.


Wood

 

 

NOK mill

2011

2010

Driftsinntekter

2 932,4

2 683,9

Av- og nedskrivninger

89,5

83,4

Driftsresultat

57,6

96,3

Finansposter

-28,0

-22,4

Resultat før skattekostnad

29,6

73,9

 

Driftsresultatet for 2010 inkluderer en inntektspost for redusert AFP-forpliktelse på NOK 9 mill.

I sum har markedsaktiviteten vært som normalt for Wood-divisjonen, men med noe variasjon med hensyn til geografi og produktkategorier. Geografisk er det danske markedet eksponert mot krisen i euro-sonen i langt større grad enn det som er tilfelle for Sverige og Norge, og aktiviteten i dette markedet har vært lavere enn året før. På produktsiden var etterspørselen etter trykkimpregnerte materialer svakere enn forventet, mens etterspørselen etter overflatebehandlede produkter er økende. Leveransevolumene har i sum ligget noe over fjoråret, men til noe svakere priser.

For de tømmerforbrukende enhetene har marginene vært under press for de produkter som omsettes på eksportmarkedene. Hoveddelen av produksjonen fra disse enhetene går imidlertid videre i egen verdikjede som retter seg mot bygging av boliger og ROT-markedet i Norge og Sverige. Wood-divisjonen har derfor vært mindre påvirket av utviklingen på eksportmarkedene for industritre enn Timber-divisjonen.

For å bedre effektivitet og produktivitet ytterligere er det også innen Wood fokus på Lean Production. I løpet av året har innføring av disse prinsippene startet opp ved flere enheter. Realisering av effektiviseringsforbedringer og forbedringer innen helse, miljø og sikkerhet ved nyinvesteringer er også av stor betydning.

I 2011 er det gjennomført flere større investeringer. Virksomheten i Vänerply AB, som hadde en omsetning i 2010 på SEK 300 mill, ble kjøpt i juni og lagt inn i selskapet Moelven Vänerply AB. Produksjonskapasiteten er ca 90.000 m3 kryssfiner per år. Overtakelsen medførte en økning i antall ansatte på 166.

Ved Moelven Lovene AB er det gjennomført en større investering i et platebearbeidingsanlegg for å møte den økte etterspørselen etter interiørprodukter. Driften ble startet opp i fjerde kvartal. Sammen med årets kjøp av virksomheten i Vänerply AB og fjorårets kjøp av Sør-Tre Bruk AS, Granvin Bruk AS og Eco Timber AS, har Wood-divisjonen styrket både produktporteføljen og distribusjons- og markedsposisjonen i Skandinavia.

Øvrige investeringer retter seg i hovedsak mot økt foredlingsgrad, vedlikehold og effektivisering av eksisterende anlegg. Av disse er de største enkeltprosjektene oppgradering av saglinjen ved Moelven Edanesågen, kappanlegg for paneler ved Moelven Notnäs Wood AB, tømmerinntak ved Moelven Soknabruket AS og Moelven Østerdalsbruket AS, overflatebehandlingsanlegg for paneler og kledning ved Moelven Värmlands Trä AB og ved Moelven Langmoen AS samt ny saglinje ved Moelven Granvin AS.


Byggsystemer

 

NOK mill

2011

2010

Driftsinntekter

 2,665,8

2 171,5

Av- og nedskrivninger

36,0

34,9

Driftsresultat

50,8

92,2

Finansposter

4,5

1,1

Resultat før skattekostnad

55,3

93,3

 

Driftsresultat for 2011 inkluderer en tapsføring fra tredje kvartal på NOK 42 mill knyttet til fire større prosjekter innen Elektrovirksomheten. Driftsresultatet for 2010 inkluderer en inntektspost for redusert AFP-forpliktelse på NOK 7 mill.

Generelt for året har markedsaktiviteten vært god i Sverige og under bedring fra et svakt nivå i Norge. Den samlede ordrereserven er bedret fra NOK 862 mill i fjor til NOK 971 mill per 31.12.2011 og ligger på et normalt nivå for sesongen.

 

Tapsføringen innen Elektro skyldes en kombinasjon av feilkalkuleringer i forkant av kontraktsinngåelse og manglende effektivitet i gjennomføringen av prosjektene. Ved årsskiftet var tre av de fire prosjektene avsluttet, og det er gjort avsetninger for påregnelige fremtidige tap i det gjenværende prosjektet. For å redusere risikoen for tilsvarende feil i fremtiden, er det iverksatt både organisatoriske og systemmessige endringer. Dette gjelder både det totale omfanget av virksomheten, kompleksitet og størrelse på prosjekter, samt intern kontrollsystemer.

Moelven Elektro AS kjøpte K-elektro AS ved slutten av første kvartal. Selskapet har en årlig omsetning på omkring åtte millioner og virksomheten ligger i sin helhet innen segmentet industriautomasjon, som er et av satsningsområdene til Moelven Elektro AS.

Innen Limtrevirksomheten har standard limtre til det norske markedet hatt det høyeste aktivitetsnivået. I Sverige har etterspørselen etter standard limtre vært svakere, og kapasitetstilpasninger er gjennomført ved fabrikken i Töreboda. Prosjektaktiviteten har vært lavere enn forventet i begge land, men det er likevel solgt og levert større broprosjekter i limtre og prosjekter basert på Trä8 systemet. Moelven Limtre AS skal blant annet produsere limtre-konstruksjonene og sørge for montasjen av en trebro over Gudbrandsdalslågen ved Tretten. Tretten bru skal være en fagverkskonstruksjon i limtre med totallengde på cirka 150 meter med brodekke i limtre og rekkverk i stål. Broen inngår i prosjektet med opprusting av E6 mellom Øyer og Tretten. Produksjonen i fabrikk startet i slutten av oktober, og arbeidet skal være helt avsluttet innen 15. juni 2012.

Byggmodulvirksomheten bedret sitt resultat sammenlignet med fjoråret, hovedsakelig på grunn av god aktivitet på det svenske markedet både for anleggsmoduler og offentlige bygg innen helse og omsorg. For virksomheten i Norge har aktivitetsnivået vært lavere, og kombinert med en noe svakere produktivitet har ikke resultatene blitt like gode som i Sverige.

Bygginnredningsselskapene har hatt sterk fokus på effektiviseringstiltak både i Norge og Sverige. Moelven Eurowand AB har arbeidet med innføring av Lean Production, og ved Moelven Nordia AS er det gjennomført en rekke effektiviseringstiltak. I sum har gjennomførte tiltak gitt bedre resultater enn forutsatt ved oppstart av prosjektene.

Moelven Eurowand AB har besluttet å utvide virksomheten og etablerte et nytt avdelingskontor i Jönköping i løpet av høsten. Avdelingen vil være operativ fra 2012.

Den største investeringen i Byggsystemer i 2011 var NOK 20 mill i produksjonsutstyr og -lokaler for modulvirksomheten i Sverige.


Øvrige virksomheter

 

NOK mill

2011

2010

Driftsinntekter

2 677,2

1 756,0

Av- og nedskrivninger

10,0

7,8

Driftsresultat

-43,0

-29,2

Finansposter

-76,2

26,9

Resultat før skattekostnad

-119,2

-2,3

 

Økningen av driftsinntektene fra fjoråret skyldes en omorganisering av virkesanskaffelsen i Sverige. Fra og med oktober 2010 blir dette ivaretatt via det heleide datterselskapet Moelven Skog AB. Før dette ble virkesanskaffelsen ivaretatt av det 50 prosent eide selskapet Weda Skog AB.