Fremtidsutsikter

 

Til tross for et utilfredsstillende resultat for 2011 økte konsernets driftsinntekter og markedsandeler på flere områder. For 2012 er det planlagt med fortsatt god aktivitet og et forbedret resultat. Utsiktene er imidlertid blandede, og det foreligger derfor beredskapsplaner for omstilling og kapasitetstilpasning innen alle tre divisjoner.

De mest internasjonalt orienterte delene av konsernet, i hovedsak sagbrukene innen Timberdivisjonen, har måttet forholde seg til lavere etterspørsel og reduserte priser allerede fra andre halvdel av 2011. Ved flere enheter er det derfor allerede iverksatt effektiviserings- og omstillingstiltak. Den videre utviklingen av gjeldskrisen i Europa kan få stor innvirkning på etterspørselen. For Wood selskapene forventes aktiviteten på markedet i Norge og Sverige å opprettholdes på et akseptabelt nivå, spesielt innen ROT-segmentet som utgjør en stor del av omsetningen. Byggsystemdivisjonen har ved årets start en økende ordrereserve som sikrer en god aktivitet i første halvår. Divisjonen er hovedsakelig eksponert mot bygg- og anleggsmarkedene i Norge og Sverige.

Styret anser at konsernet har tilfredsstillende soliditet og tilstrekkelig likviditetsreserve med langsiktig løpetid til å kunne gjennomføre nødvendige driftsmessige omstillinger. Erfaringer fra tidligere konjunktursvingninger har vist viktigheten av å vedlikeholde organisasjonens evne til hurtig omstilling. Dette er like viktig for å kunne dra resultatmessig nytte av økt etterspørsel, som det er for å begrense resultatbortfallet i tider med svakere marked. Samlet forventer styret at konsernets resultat for 2012 blir bedre enn for 2011.