Innovasjon

 

Moelven har en bred tilnærming til innovasjonsprosesser. Ansvaret for innovasjon ligger innenfor de enkelte virksomhetsområder, med støtte fra konsernet. Innovasjonsarbeidet i Moelven drives på alle nivåer i konsernet, og anses å være en del av den daglige driften. Aktiviteten er størst hos de operative enhetene, hvor kontakten med markedet er tettest, og foregår som regel i direkte tilknytning til konkret utvikling eller anvendelse av et produkt eller i en produksjonsprosess. Kontinuerlig fokus på innovasjon og forbedring av produkter, tjenester og prosesser er en nødvendighet for å opprettholde konkurransekraften. I løpet av 2011 har konsernet mottatt flere priser for sitt innovasjonsarbeid.

Åge Holmestad i Moelven Limtre AS og Svein Dag Henriksen i Hydra Tidal AS ble tildelt Schweighofer Prize 2011 for sitt arbeid med turbinblader i limtre til et flytende tidevannskraftverk i Gimsøystraumen i Nordland.

Prisen har som formål å styrke konkurransekraften til den skogbaserte sektoren i Europa og deles ut for innovasjoner innen ideer, teknologi, produkter og tjenester gjennom hele verdikjeden.
I konkurranse med 40 andre kandidater ble Moelven tildelt Byggenæringens Innovasjonspris for 2011. Moelven fikk prisen for utviklingen av Iso3-stenderen. Innovasjonsprisen deles ut til en bedrift, organisasjon, etat eller person som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til produkter, prosesser eller tjenester til nytte for samfunnet og byggenæringen.
Inkubator-selskapet Moelven Utvikling AS, hvor Moelvenkonsernet har hatt en eierandel på 70 prosent, blir fusjonert med Tretorget AS fra og med januar 2012. Moelven Utvikling har arbeidet mye med innovasjonsprosesser, og var blant annet deltakende i tidlige faser av utviklingen av Iso3. Gjennom fusjonen reduseres Moelvens eierandel til 26,5 prosent i det overtagende selskapet Tretorget AS. Det nye selskapet vil få 8 ansatte og skal levere et bredt tjenestespekter som blant omfatter innovasjon og inkubatorvirksomhet.

Produktinnovasjon

For byggmodulselskapene har utviklingen av kostnadseffektive og markedstilpassede konsepter for modulbaserte bygg i flere etasjer vært en forutsetning for virksomheten slik den fremstår i dag. Foruten det funksjonelle og estetiske som er under stadig endring, har for eksempel brannforskrifter, stabilitetskrav og støykrav vært områder hvor innovative løsninger har vært en forutsetning for å kunne utvikle konseptene til å bli konkurransedyktige. For å kunne drive lønnsom industriell produksjon, har også utvikling av tekniske løsninger for produksjon, sammenkobling av tekniske installasjoner og montering på byggeplass vært viktig.

Bygginnredningsselskapene retter seg mot et marked hvor markedstrendene endrer seg raskt. Produktutvikling må derfor være en høyt prioritert og kontinuerlig prosess. For kontorbygg har trenden beveget seg fra lukkede kontorløsninger og mot økt bruk av glassvegger og åpne kontorlandskap. Et annet satsningsområde er innredning av kjøpesentre, hvor stadig endring av butikksammensetning og innredninger stiller store krav til å følge markedstrendene til enhver tid.

Limtrevirksomheten har i flere år ligget langt fremme i utviklingen av nye produkter og tekniske løsninger. Det har blitt gjennomført flere store innovasjonsprosjekter de senere årene. Et eksempel er Moelven Töreboda ABs Trä8. Systemet er et standardisert komponentsystem som egner seg for bygg opp til fire etasjer. En nyutviklet stabiliserings- og bjelkelagskonstruksjon muliggjør hele åtte meters frie spenn, og gir dermed store variasjonsmuligheter. Systemet forkorter også prosjekttiden, blant annet ved at nødvendig beskyttelse mot vær og vind kommer raskt på plass.

I Moelven Wood er produktutvikling av stor betydning for at produkttilbudet skal kunne følge de skiftende markedstrendene. Innenfor divisjonen drives det et produktutviklingsprosjekt hvor forbrukerprodukter med en utradisjonell design og som er klare til å tas i bruk, lanseres fortløpende og til delvis nye målgrupper.

Prosessinnovasjon

For de tømmerforbrukende enhetene i Timber og Wood er det i første rekke optimalisering av produksjonsprosessene som står sentralt. Målsettingen er å ivareta verdiene som ligger i råstoffet, i størst mulig grad gjennom effektiv, markedstilpasset råvareinnkjøp og produksjon. I Timber er Moelven Timber Produksjonssystem (MTPS) implementert ved flere bedrifter, og skal etter målsettingen tas i bruk i hele divisjonen. MTPS bygger på prinsippene innenfor Lean Production-konseptet, og beskriver hvordan Timbers produksjon kontinuerlig skal forbedres. Tilsvarende prinsipper innføres også i de to øvrige divisjonene. For videreforedlingsenhetene i Wood er logistikksystemene av stor betydning for at kostnader og miljøpåvirkning fra transport skal reduseres, og for at kundenes tilgang til et bredt produktsortiment med korte leveringstider skal kunne sikres. Det pågår derfor et kontinuerlig innovasjonsarbeid for å optimalisere logistikksystemene.