Investeringer, balanse og finansiering

 

I løpet året er det gjennomført investeringer på totalt NOK 386,6 mill (258,4).

Virksomheten i kryssfinerprodusenten Vänerply AB og vinduskomponentprodusenten H Profil AS ble kjøpt i henholdsvis andre og fjerde kvartal. Den øvrige investeringsaktiviteten i 2011 er knyttet til oppgradering og vedlikehold av eksisterende virksomhet.

Kjøpet av virksomheten i Vänerply AB, medførte en økning i varige driftsmidler på NOK 39 mill. Kjøpet av virksomheten i H Profil AS i fjerde kvartal medførte en tilsvarende økning på NOK 33 mill. Oppkjøpene av Sør-Tre Bruk AS, Granvin Bruk AS og Eco Timber AS i 2010 innebar en aktivering av goodwill på NOK 13,3 mill, økning av andre immaterielle eiendeler på NOK 26,3 mill og en økning i varige driftsmidler på NOK 52 mill.

Ved årsskiftet var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 4 333,9 mill (4 167,7). Økning som følge av gjennomførte oppkjøp utgjør NOK 175,6 mill (168,8). Hovedårsaken til økningen for øvrig er overføringen av virksomheten i deleide Weda Skog AB til Moelven Skog AB.

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet var NOK 266,4 mill (minus 89,3), tilsvarende NOK 2,1 per aksje (0,6). Kontantstrømmen fra resultatposter har gått ned i 2011, mens kontantstrømmen fra arbeidskapitalposter bidrar til en forbedring sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes foruten en positiv effekt som følge av integrering av virksomheten ved Moelven Sør-Tre AS og Moelven Granvin Bruk AS, også en reduksjon av driftskapitalbindingen i fordringer, lager- og prosjektbeholdninger for konsernets øvrige selskaper.

Netto rentebærende gjeld var NOK 1 083,9 mill (888,6) ved årsskiftet, og likviditetsreserven var NOK 603,7 mill (988,5).

Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 54,1 mill.

I mai ble det inngått en avtale om langsiktig finansiering av NOK 300 mill for fem år i form av en tilsvarende trekkfasilitet som den eksisterende på NOK 1 050 mill fra mai 2010. Bakgrunnen for tilleggsfinansieringen er hovedsakelig at behovet for arbeidskapital øker med økende aktivitet, samt kjøpet av virksomheten i Vänerply AB. Tilleggsfinansieringen er gjort med tilsvarende dokumentasjon og med samme misligholdsklausuler som eksisterende finansiering, men til en pris som reflekterer markedsprisene ved inngangen til andre kvartal og som gir en lavere lånekostnad.

Egenkapitalen ved årsskiftet var NOK 1 540,0 mill (1 755,4). Det er lagt til grunn en forutsetning om fortsatt drift. Dette tilsvarer NOK 11,8 (13,4) per aksje og en egenkapitalandel på 35,6 prosent (42,1). Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og dermed eksponert mot svingninger i valutakursen. Hoveddelen er sikret mot kurssvingninger gjennom at finansieringen er i svenske kroner. På grunn av langsiktigheten i eierskapet, samt at omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme, aksepteres det at deler av egenkapitalen ikke er valutasikret. I 2011 har kursvariasjonene medført en urealisert reduksjon av egenkapitalen på NOK 0,5 mill (økning 44,1).

Ved overgangen til IFRS ble alle estimatavvik knyttet til pensjonsforpliktelser nullstilt og ført mot egenkapitalen. Dette hadde ingen kontanteffekt, men belastet egenkapitalen med NOK 54,2. Estimatavvik som oppstår etter overgangen skal også føres direkte mot egenkapitalen. I 2011 har dette medført en ytterligere nedgang i egenkapitalen på NOK 28,0 mill.