Menneskelige ressurser

 

Konsernets personalidé er å gi mennesker som vil, muligheter. Personalidéen omfatter konsernets mål når det gjelder hvilke personer som rekrutteres, hvilken kompetanse som etterspørres, hvilke lønns- og arbeidsbetingelser som tilbys, hvordan nyansatte introduseres, hvilke utviklings- og karrieremuligheter som tilbys samt hvordan nedbemanninger håndteres.

Medarbeidere

Antall ansatte økte fra 3 270 til 3 482 i løpet av 2011. Økningen på 212 skyldes hovedsakelig oppkjøp av Moelven Vänerply AB (166) og Moelven Profil AS (38).

Rekruttering og utvikling

Moelven arbeider strategisk med både intern og ekstern rekruttering. Kompetente medarbeidere er avgjørende for konsernets konkurranseevne, og det er viktig at Moelven kan fremstå som en attraktiv arbeidsgiver.

Moelven satser på langsiktige ansettelsesforhold og etterstreber å gi sine medarbeidere muligheter til å utvikle seg i jobben. Motiverte og kompetente medarbeidere oppmuntres til å gå videre i sin utvikling.

Likestilling

Moelven ønsker å øke kvinneandelen i personalet. De fleste som utdanner seg innen de yrkesgruppene konsernet har behov for i industrivirksomheten, er imidlertid menn. Ofte finnes det ikke kvinnelige søkere ved utlysning av stillinger. Det finnes likevel kvinnelige ledere på de fleste nivåer i organisasjonen.

Innen Moelvenkonsernets virksomhet skal det ikke forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn, etnisk tilhørighet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Stillingsinnhold, ansvarsområde, kompetanse og arbeidsinnsats danner grunnlaget for lønnsfastsettelse, avansement og rekruttering.

Ved registrerte behov vil Moelven legge forholdene til rette slik at det unngås mulige diskrimineringsforhold. Utover en lav kvinneandel har det i 2011 ikke blitt registrert behov for å iverksette tiltak innen områdene diskriminering og likestilling.

Ansatte 2011

 

Menn

Kvinner

% kvinner

Totalt

Timber

600

92

15,3%

692

Wood

936

178

19,0%

1114

Byggsystemer

1435

107

7,5%

1542

Øvrige

104

30

28,8%

134

Totalt

3075

407

11,69%

3482

 

Ansatte 2010

 

Menn

Kvinner

% kvinner

Totalt

Timber

574

69

12,0%

643

Wood

829

123

14,8%

952

Byggsystemer

1445

97

6,7%

1542

Øvrige

101

32

31,7%

133

Totalt

2949

321

9,82%

3270

Sykefravær

Etter flere års målrettet arbeid for å redusere sykefraværet, gikk fraværsprosenten ytterligere ned i løpet av 2011. Nivået ligger likevel fortsatt litt over den langsiktige målsettingen om maksimalt 5 prosent for hele konsernet. En ytterligere reduksjon og stabilisering på lavt nivå er derfor fortsatt en prioritert målsetting. Et høyt sykefravær er ikke bare uforenlig med Moelvens verdier, men representerer også en betydelig kostnad. Med over 3 400 ansatte er én prosents sykefravær beregnet å koste konsernet cirka NOK 25 mill på årsbasis. Moelvens helseforsikring fungerer godt som et HMS-tiltak for å få de ansatte som trenger helsetjenester og behandling, raskere tilbake i arbeid. De ansattes bruk av tjenesten har det siste året vist en viss utflating i forhold til tidligere. Dette kan være et tegn på at Moelvens ansatte har mottatt relevant behandling. Spesielt gjelder dette muskel- og skjelettplager. Siden starten 2007 har ca 1 300 av de ansatte benyttet seg av tilbudet. Garantitiden for behandling i forsikringsselskapet er ca 25 dager totalt, mens ventetiden i det offentlige, både i Norge og Sverige, er vesentlig lengre.

Sykefravær

2011

2010

Timber

4,09%

4,25%

Wood

5,20%

5,31%

Byggsystemer

5,95%

6,38%

Øvrige

3,09%

2,70%

Totalt

5,24%

5,50%

 

Sikkerhet for medarbeidere

Gjennom flere år har Moelven jobbet med sikkerhetsspørsmål knyttet til virksomheten. Det gjennomføres jevnlige risikoanalyser ved alle anlegg, og en rekke tiltak og investeringer er gjort både for å bedre sikkerheten og øke effektiviteten. I 2011 ble det oppnådd en reduksjon av skader med fravær på 15 prosent sammenlignet med året før. Likevel er det fortsatt for mange som skader seg på jobb i Moelven, og det fokuseres derfor fortsatt sterkt på å videreføre arbeidet med en ytterligere reduksjon av skadefrekvensen. HMS-kampanjen «Hel hjem» som ble startet i 2009, fortsetter med nye, målrettede tiltak. I 2011 startet innføringen av et adgangs- og sikkerhetskort for alle ansatte. Målet er at den enkelte medarbeider skal tenke gjennom egen sikkerhet ved å definere de tre største risikofaktorene i sitt arbeid, og deretter sette inn tiltak for å redusere faren for personskade. I løpet av 2012 skal samtlige av konsernets selskaper ha innført kortet. Som en del av bevisstgjøringen og kompetanseheving innen HMS-arbeidet, er det også i 2011 gjennomført en samling for alle hovedverneombud.

Moelvens system for registrering av ulykker, nestenulykker og farlige forhold, fPortal, har blitt brukt aktivt av selskapene til registrering og oppfølging av hendelser i 2011. Det vil gjennomføres en nærmere analyse av registrerte hendelser for best mulig å kunne vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes for å unngå lignende hendelser i fremtiden.
Fordelingen på skadeårsaker for samtlige registrerte skader i 2011 er vist i figuren.

H1 verdi

2011

2010

Timber

20,8

17,8

Wood

13,9

23,7

Byggsystemer

17,8

18,3

Øvrige

0

0

Totalt

16,4

19,3