Samfunnsansvar

 

Samfunnsansvar handler om hvordan virksomheten tar hensyn til sin påvirkning på ulike interessentgrupper som kunder, medarbeidere, leverandører, lokalsamfunn, myndigheter og miljø. Moelven driver mange ulike typer virksomheter i mange ulike lokalsamfunn, hvor konsernselskapene ofte er hjørnesteinsbedrifter. I tillegg til å skape verdier for eierne, skaper konsernets virksomhet verdier for lokalsamfunnet som arbeidsgiver, skattebetaler og kunde for lokalt næringsliv. Enhetene har derfor en ansvarsfull og betydningsfull rolle i forhold til å bidra til livskraftige bedrifter, bygder, byer og regioner. Virksomheten som drives har også miljømessige konsekvenser, både for de ansatte som er direkte involvert, men også for det ytre miljø. Forholdet til medarbeiderne og påvirkningen på det ytre miljø er beskrevet i et eget avsnitt.

Å arbeide med samfunnsansvar i Moelven innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i strategi og daglig drift. Et eksempel på dette er Moelvens mål om å dekke minimum 95 prosent av behovet for oppvarming av egne lokaler og tørking av våre produkter fra egenprodusert bioenergi. Moelven deltar aktivt i den teknologiske og markedsmessige utviklingen i bioenergisektoren og arbeider kontinuerlig med energieffektivisering. Parallelt utvikles det et stadig bedre eksternt marked for biobrensel. Moelvens egen energieffektivisering bidrar til økende volumer av miljøvennlig overskuddsenergi som kan omsettes eksternt og bidra til å styrke konsernets konkurranseevne.

Merkevareplattformen er fastsatt av styret og er det øverste styringsverktøyet for å samordne og koordinere virksomheten, og for forvaltningen av samfunnsansvaret. Den skal legges til grunn for konsernets handlinger og kommunikasjon både eksternt og internt. Styret har også vedtatt retningslinjer for ansatte i Moelvenkonsernet som samlet omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og for håndtering av eventuelle brudd på retningslinjene.

Merkevareplattformen fastslår at følgende verdier danner grunnlaget for konsernets virksomhet:

Bærekraft

Moelven har respekt for både mennesker og miljø. Vi baserer vår virksomhet på fornybare ressurser og har gjort bærekraft og langsiktighet til våre konkurransefortrinn. Vi har en sterk vilje til å ta ansvar for vårt miljø.
 

Pålitelighet

Du kan stole på Moelven. Vi leverer i tide og med rett kvalitet. Det er sterk fokus på åpenhet og ærlighet – det å innrømme svakheter og feil er grunnlaget for fremgang og troverdighet.

Bruker mulighetene

Moelven søker løsninger. Konsernet har evne og ressurser til å være ledende når det gjelder produktutvikling og nytenking. Vi ønsker alltid å være et ledende foretak og utnytter mulighetene som gis over tid.