Ytre miljø

 

Bærekraft er en av Moelvenkonsernets grunnverdier. Miljøhensyn er en naturlig del av det daglige arbeidet, og det pågår et kontinuerlig arbeid for å redusere påvirkningen på det ytre miljøet. Moelven tar ansvar for miljøet gjennom bærekraftig og langsiktig bruk av fornybare ressurser. Industriproduksjonen er i stort omfang basert på bruken av tre, og innholdet av tre i sluttproduktene er svært høyt for de fleste virksomhetene. Tre som materiale har mange positive miljømessige sider, blant annet ved at det binder karbondioksid. Skogsråvarer som inngår i Moelvens produksjon ender i all hovedsak som produkter eller biobrensel. Det produseres derfor lite avfall i konsernet. Målsettingen er at alle fraksjoner av tre skal behandles som potensielle innsatsfaktorer i produktene og bidra til den samlede verdiskapingen. For de virksomhetene innen konsernet som i mindre grad benytter skogsråvarer i sin produksjon, bidrar den industrialiserte byggeprosessen til å begrense miljøpåvirkningen sammenlignet med tradisjonelle byggemetoder. I forbindelse med Moelven Byggmodul ABs leveranse av et modulbasert aldershjem i Sävje i Uppsala, er det beregnet at byggemetoden og – materialene som benyttes medfører en reduksjon i forbruket av CO2 med 200 tonn sammenlignet med tilsvarende bygg i stål og betong. Bygget, som vil ha et samlet areal på cirka 2 700 m2, oppføres i 2 plan og rommer 40 leiligheter samt fellesområder.

Bærekraftig skogbruk

For å sikre at råstoffet kommer fra sertifiserte leverandører som driver forsvarlig skogbruk, har Moelven etablert et sporingssystem som gjør det mulig å spore råstoffet bakover i verdikjeden. Samtlige sagbruk i konsernet er derfor PEFC-Chain of custody-sertifiserte (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). Dette innebærer at Moelven kjøper sagtømmer fra leverandører som driver bærekraftig skogbruk. Celluloseflis, tørrflis, spon og bark fra sagbrukene får stadig større økonomisk og miljømessig betydning. Fjernvarmeanlegg bruker tørrflis, spon og bark som brensel, og konsernets egne fyringssentraler bruker flis og bark.

Transport

Både råvareanskaffelse, mellomtransporter og leveranser av ferdigvarer genererer et betydelig transportbehov. I 2011 transporterte Timber og Wood over åtte millioner faste kubikkmeter tømmer, biomasse og ferdige varer med lastebil. I tillegg kommer transporter for Limtre-, Byggmodul- og Innredningsselskapene, samt jernbane- og sjøtransporter. Transport er derfor en betydelig utfordring for konsernet, både miljømessig og økonomisk. Moelven arbeider kontinuerlig for å redusere transportbehovet og optimere utnyttelsen av transportmidlene. Den geografiske plasseringen, med de produserende enhetene nær råstoffområdene, bidrar til å redusere transportbehovet ved at volumet av ferdigvarer som transporteres ut, er betydelig mindre enn for råvarene som transporteres inn. Påvirkning av transportørene til å anvende miljøvennlige transportmidler er et annet viktig tiltak for å redusere transportenes innvirkning på miljøet. Forbedret veistandard og dermed økte maksimalgrenser for akseltrykk er tiltak fra myndighetens side som ville bidra til redusert miljøpåvirkning fra biltransportene.

Energi

Moelvens energi- og varmeforbruk i 2011 var ca. 695 GWh, fordelt på ca. 185 GWh elektrisk kraft og ca. 510 GWh termisk energi. Rundt 90 prosent av den termiske energien ble produsert i konsernets egne anlegg. Energipotensialet i konsernets flis- og barkprodukter, inklusive celluloseflis, er i underkant av 5 TWh, og det ligger derfor et betydelig potensial i dette, både i forhold til økt egenproduksjon og til et økt marked for bioenergi generelt. Moelven har som mål å kunne benytte egenprodusert bioenergi til å dekke minimum 95 prosent behovet for oppvarming av egne lokaler og tørking av treprodukter. Moelven deltar aktivt i den teknologiske og markedsmessige utviklingen i bioenergisektoren. Moelven Bioenergi AS leder et prosjekt som omfatter konsernets norske enheter, og som skal sikre koordinering av tiltak for energieffektivisering. Dettet omfatter redusert energibruk, omlegging til bruk av fornybar energi og utnyttelse av spillvarme. I Moelvens svenske virksomhet er en stor del av dette arbeidet allerede gjennomført. Sveriges energipolitikk har stimulert industrien til miljøinvesteringer som også har gitt økt lønnsomhet i produksjonen av energiråvarer.

CO2-rapportering i konsernet

Fra og med 2010 utarbeider Moelven CO2-regnskap for konsernet. Regnskapet tar utgangspunkt i ISO-standarden 14064 for beregning av utslipp fra Moelvens enheter. Beregningene viser at energibehovet i 2011 ved Moelvens produksjons- og serviceenheter genererte cirka. 380.000 tonn CO2. Av dette utgjør cirka 76 prosent CO2  som befinner seg i det naturlige karbonkretsløpet. Utslippene har økt med 4,4 prosent fra i fjor. I samme periode økte driftsinntektene med 12,2 prosent, inkl.  konsernets erverv av virksomhetene Moelven Vänerply AB og Moelven Profil AS.

CO2-utslipp

 

 

2011

2010

Hovedtype

Fossil/bio

Utslipp CO2

(tonn)

Andel

Utslipp CO2

(tonn)

Andel

Direkte

Fossil

14 435

3,8%

15 340

4,2%

Bio

291 576

76,6%

271 933

74,6%

Indirekte

Fossil

41 947

11,0%

42 127

11,6%

Bio

32 851

8,6%

35 246

9,7%

Sum

 

380 809

100,0%

364 646

100,0%