Innovasjon på alle nivåer i konsernet

Moelvens konkurranseevne er avhengig av en kvalifisert og kontinuerlig utvikling av produkter, prosesser og tjenester. Vi samarbeider med brukere, kunder, arkitekter og forskere for å kunne flytte de tekniske grensene og bidra til innovasjon i bransjen. Moelvens egentlige oppdragsgivere er de som skal bruke rommene og miljøene vi bidrar til å skape. For å nå målsettingen om å gi folk gode rom og å beholde posisjonen over tid, er det avgjørende at produkter og prosesser utvikles kontinuerlig. Arbeidet skjer på alle nivåer, og anses å være en del av den ordinære driften. Hos oss har vi derfor en flat og åpen organisasjon som har tett kontakt med markedet. Slik påvirker brukerne i stor grad utviklingsprosessene hos oss.

 

Innovasjon er så mangt

Moelven har en bred tilnærming til innovasjonsprosesser. Det kan være et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny eller forbedret produksjonsprosess, en ny anvendelse av et allerede kjent produkt eller en ny organisering av arbeidet – alt i den hensikt å skape forbedringer.

For sagbrukene er det i første rekke optimalisering av produksjonsprosessene som står sentralt. Målsettingen er å ivareta verdiene som ligger i råstoffet, i størst mulig grad gjennom effektiv, markedstilpasset produksjon og råvareinnkjøp. Timber skreddersyr også i økende grad produktene, eksempelvis gjennom tørking, saging og dimensjonering, og tilpasser produktene til kundenes behov.

For høvleriene spiller selve produktutviklingen en større rolle ved siden av prosessutviklingen. Det har blitt introdusert flere nye produkter på markedet de senere årene og fellesnevneren for disse er økt foredlingsgrad og at produkttilbudet skal kunne følge nye og skiftende markedstrender. I neste fase av varestrømmen fra produksjon og ut til kunden er utvikling av logistikk- og servicekonsept et meget viktig område for byggvaredivisjonen Wood.

For Byggmoduler har det vært viktig å utvikle både teknologi og konsept slik at det blir mulig å bygge modulbaserte bygg for boligformål i flere etasjer. Tekniske løsninger for sammenkobling av moduler med tekniske installasjoner er et eksempel på områder hvor målrettet innovasjonsarbeid har ført frem til forbedrede løsninger som i dag er i ordinær produksjon.

For Systeminnredning er produktutvikling en viktig og kontinuerlig prosess siden markedstrendene stadig forandrer seg. De senere årene har trenden beveget seg bort fra lukkede kontorløsninger og over til økt bruk av glassvegger og åpne kontorlandskap.

Limtrevirksomheten har i flere år ligget langt fremme i utviklingen av nye produkter og tekniske løsninger og det har det blitt gjennomført mange store innovasjonsprosjekter de senere årene.

Innovasjonspolicy

Moelven skal drive utvikling og innovasjon knyttet til konkret anvendelse av et produkt eller i en produksjonsprosess. Ansvaret for innovasjon ligger på det enkelte virksomhetsområdet, med støtte fra konsernet.

I hovedsak drives forskning og utvikling i Moelven på prosjektnivå, relatert til kommersiell drift. Et eksempel kan være utvikling av limtreteknikk i forbindelse med prosjektering av et nytt idrettsbygg.  Moelven deltar ikke i såkalt grunnforskning. Vi kan imidlertid delta som part i større forskningsprosjekter, så lenge det er snakk om anvendt forskning.

 

"Moelven skal drive utvikling og innovasjon knyttet til konkret anvendelse av et produkt eller i en produksjonsprosess"