Balanse

Konsernregnskap

Balanse

Moelven Industrier ASA
Beløp i NOK mill.Note20112010
Eiendeler
Utsatt skattefordel428,414,4
Andre immaterielle eiendeler109,26,8
Sum immaterielle eiendeler37,621,2
Tomter3,73,7
Bygninger og annen fast eiendom7,07,4
Maskiner og anlegg8,79,3
Driftsløsøre, inventar, verktøy og kontormaskiner15,820,2
Sum varige driftsmidler1135,240,6
Investeringer i datterselskap13996,1981,6
Investeringer i tilknyttet selskap1510,310,3
Lån til foretak i samme konsern1 194,5991,0
Investeringer i aksjer og andeler140,10,1
Netto pensjonsmidler1,51,9
Sum finansielle anleggsmidler2 202,51 984,9
Sum anleggsmidler2 275,32 046,7
Kundefordringer0,10,2
Kundefordringer konsernselskap2,94,0
Fordringer konsernbidrag/utbytte48,849,2
Andre fordringer12,713,5
Sum fordringer64,566,9
Finansielle derivater95,913,1
Bankinnskudd og kontanter60,40,0
Sum omløpsmidler70,880,0
Sum eiendeler2 346,12 126,7

 

Beløp i NOK mill.Note20112010
Gjeld og egenkapital
Selskapskapital647,7647,7
Egne aksjer0,00,0
Overkursfond180,7180,7
Sum innskutt egenkapital828,4828,4
Opptjent egenkapital20,658,0
Sum egenkapital16849,0886,4
Pensjonsforpliktelser1235,830,3
Sum avsetning for forpliktelser35,830,3
Gjeld til kredittinstitusjoner61 026,3701,0
Sum langsiktig gjeld1 026,3701,0
Gjeld til kredittinstitusjoner6339,7359,2
Finansielle derivater964,425,9
Leverandørgjeld6,47,5
Leverandørgjeld til konsernselskap2,12,4
Skyldige offentlige avgifter5,22,6
Avsatt til utbytte0,084,2
Betalbar skatt30,05,8
Annen kortsiktig gjeld517,221,4
Sum kortsiktig gjeld435,0509,0
Sum gjeld1 497,11 240,3
Sum egenkapital og gjeld2 346,12 126,7
Garantiansvar8422,6377,7
Antall aksjer (Pålydende per aksje NOK 5,-)16129 542 384129 542 384

Moelv, 28. februar 2012

Moelven Industrier ASA

Sverre Leiro Elisabeth BjøreElisabeth KrokeideTerje Johansen
Styreleder
Egil Magnar Stubsjøen Martin FauchaldGunde Haglund
Hans Rindal
Konsernsjef