Kontantstrøm

Konsernregnskap

Kontantstrømoppstilling

Moelven Industrier ASA
Beløp i NOK mill.Note20112010
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad-40,143,0
Årets betalte skatter3-5,80,0
Ordinære avskrivninger10,119,57,2
Korreksjonsposter - finansielle derivater45,7-29,5
Kostnadsført ikke utbetalt pensjonskostnad og inntektsførte pensjonsmidler ikke innbetalt13-4,20,2
Endring i omløpsmidler eksklusive likvider og utlån2,0-11,6
Endring i kortsiktig gjeld eksklusive innlån-3,06,3
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter4,115,6
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Investeringer i driftsmidler og immaterielle eiendeler11,12-6,4-11,8
Netto kontantutlegg ved oppkjøp-0,1-81,8
Langsiktige investeringer, finansielle-218,4-70,3
Kortsiktige utlån-0,4-39,5
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-225,3-203,4
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Endring i kortsiktige lån og kassekreditter-19,5-102,8
Endring i langsiktig gjeld325,3311,3
Utbetaling av utbytte-84,2-20,7
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter221,6187,8
Likviditetsbeholdning
Netto endring i likviditet gjennom året0,40,0
Likviditetsbeholdning 01.01.0,00,0
Likviditetsbeholdning 31.12.60,40,0