Resultat

Konsernregnskap

Resultatregnskap

Moelven Industrier ASA
Beløp i NOK mill.Note20112010
Annen driftsinntekt65,962,3
Driftsinntekter265,962,3
Lønnskostnad1234,632,7
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler10,119,57,2
Annen driftskostnad1663,662,7
Driftskostnader107,7102,6
Driftsresultat-41,8-40,3
Inntekt på investering i datterselskap 1)48,849,2
Verdiøkning av finansielle instrumenter 90,026,1
Renteinntekt fra foretak i samme konsern73,555,0
Annen renteinntekt0,90,4
Annen finansinntekt12,45,7
Verdireduksjon av finansielle instrumenter9-47,30,0
Rentekostnad til foretak i samme konsern-11,8-9,6
Annen rentekostnad-57,3-34,5
Annen finanskostnad-17,5-9,0
Netto finansposter1,783,3
Resultat før skattekostnad-40,143,0
Skattekostnad på ordinært resultat3,4-11,012,2
Årsresultat-29,130,8
Avsatt til utbytte, NOK 0,00 per aksje (0,65 i 2010)0,0-84,2
Til/fra annen egenkapital1629,153,4
Sum29,1-30,8

 

1) Inkludert konsernbidrag