Balanse

ASA

Balanse

Beløp i NOK mill.Note2011201001.01.2010
Eiendeler
Utsatt skattefordel14 12,5 9,6 7,3
Goodwill10 16,9 13,30,0
Andre immaterielle eiendeler10 28,7 31,9 6,0
Sum immaterielle eiendeler 58,1 54,8 13,3
Tomter 88,4 72,4 67,7
Bygninger og annen fast eiendom 380,4 367,1 312,7
Maskiner og anlegg 1 155,5 1 058,3 970,1
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 45,5 42,0 43,4
Sum varige driftsmidler9 1 669,7 1 539,8 1 393,9
Investeringer i tilknyttet selskap16 12,4 13,2 10,6
Investeringer i aksjer og andeler15 1,0 1,0 1,0
Obligasjoner og andre fordringer 0,0 0,1 0,2
Netto pensjonsmidler23 4,30,00,0
Sum finansielle anleggsmidler 17,7 14,3 11,8
Sum anleggsmidler 1 745,4 1 608,9 1 419,0
Varebeholdninger17 1 343,9 1 309,6 898,6
Kundefordringer18, 19 1 023,5 1 031,9 773,1
Andre fordringer18 191,5 168,0 143,1
Sum fordringer 1 215,0 1 199,9 1 814,8
Finansielle derivater26 4,0 23,1 6,5
Bankinnskudd og kontanter20 25,5 26,2 70,5
Sum omløpsmidler 2 588,5 2 558,8 1 891,8
Sum eiendeler 4 333,9 4 167,7 3 310,8
Gjeld og egenkapital
Aksjekapital27 647,7 647,7 647,7
Egne aksjer -0,0 -0,0 -0,0
Overkursfond 180,7 180,7 180,7
Opptjent egenkapital 698,3 910,1 745,9
Sum egenkapital henført til eierne av morforetaket 1 526,7 1 738,5 1 574,3
Ikke-kontrollerende eierinteresser 13,3 16,9 14,6
Total egenkapital 1 540,0 1 755,4 1 588,9
Pensjonsforpliktelser23 209,6 169,7 151,3
Utsatt skatt14 56,5 95,3 66,1
Andre avsetninger for forpliktelser 12,5 13,8 18,0
Sum avsetning for forpliktelser 278,6 278,8 235,4
Gjeld til kredittinstitusjoner22 1 053,3 765,3 428,5
Øvrig langsiktig gjeld22 59,1 70,5 68,5
Sum langsiktig gjeld 1 112,4 835,8 497,0
Gjeld til kredittinstitusjoner220,0 79,0 10,4
Finansielle derivater26 65,8 25,7 43,1
Leverandørgjeld 536,8 482,1 350,6
Skyldige offentlige avgifter 166,6 149,5 142,1
Betalbar skatt0,0 22,5 0,2
Annen kortsiktig gjeld19, 25 633,6 538,9 443,1
Sum kortsiktig gjeld 1 402,8 1 297,7 989,5
Sum gjeld 2 793,9 2 412,3 1 721,9
Sum egenkapital og gjeld 4 333,9 4 167,7 3 310,8
Garantiansvar2459,5 47,0 38,9
Panteheftelser22 23,3 75,1 38,5
Antall aksjer (Pålydende per aksje NOK 5,-)27 129 541 284 129 541 284 129 541 284

 

Moelven, 28. februar 2012

Moelven Industrier ASA

SignaturerSignaturerSignaturerSignaturerSignaturer
SignaturerSignaturerSignaturerSignaturerSignaturer