Egenkapital

ASA

Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapitalen

Egenkapital henført til eierne av morforetaket
Beløp i NOK mill.Aksje-
kapital
Overkurs-
fond
Egne
aksjer
Annen
egenkapital
SumIkke-
kontrollerende
eierinteresser
Sum
egenkapital
31.12.2009647,7180,70,0784,01 612,414,61 627,0
Effekt overgang til IFRS0,00,00,0-38,1-38,10,0-38,1
Omarbeidede tall 01.01.2010647,7180,70,0745,91 574,314,61 588,9
Totalresultat for perioden
Årsresultat0,00,00,0181,1181,1-1,4179,7
Andre inntekter og kostnader
Omregningsdifferanser 0,00,00,039,639,61,040,6
Aktuarielle gevinster (tap) på ytelsesbaserte pensjonsordninger0,00,00,0-49,8-49,80,0-49,8
Skatt på andre inntekter og kostnader0,00,00,013,913,90,013,9
Andre inntekter og kostnader i perioden (etter skatt)0,00,00,03,73,71,04,7
Transaksjoner med eierne, innregnet
direkte mot egenkapitalen
Kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser 0,00,00,00,00,00,00,0
Effekt oppkjøp0,00,00,00,00,02,72,7
Utbytte til eierne0,00,00,0-20,7-20,70,0-20,7
Aksjebaserte betalingstransaksjoner0,00,00,00,00,00,00,0
Sum transaksjoner med eierne0,00,00,0-20,7-20,72,7-18,0
Sum pr 31.12.2010647,7180,70,0910,11 738,516,91 755,4
Sum pr 01.01.2011647,7180,70,0910,11 738,516,91 755,4
Totalresultat for perioden
Årsresultat0,00,00,0-83,2-83,2-2,6-85,8
Andre inntekter og kostnader
Omregningsdifferanser 0,00,00,0-0,5-0,50,0-0,5
Andre endringer0,00,00,0-8,6-8,60,0-8,6
Aktuarielle gevinster (tap) på ytelsesbaserte pensjonsordninger0,00,00,0-49,0-49,00,0-49,0
Skatt på andre inntekter og kostnader0,00,00,013,713,70,013,7
Andre inntekter og kostnader i perioden (etter skatt)0,00,00,0-44,3-44,30,0-44,3
Transaksjoner med eierne, innregnet direkte mot egenkapitalen
Kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser0,00,00,00,00,0-1,0-1,0
Effekt oppkjøp0,00,00,00,00,00,00,0
Utbytte til eierne0,00,00,0-84,2-84,20,0-84,2
Aksjebaserte betalingstransaksjoner0,00,00,00,00,00,00,0
Sum transaksjoner med eierne0,00,00,0-84,2-84,2-1,0-85,2
Sum pr 31.12.2011647,7180,70,0698,31 526,713,31 540,0