Kontantstrøm

ASA

Konsolidert kontantstrøm

Beløp i NOK mill.Note20112010
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Årsresultat-85,8179,7
Justeringer for å avstemme årsresultat mot netto kontantstrøm fra driften:
Ordinære avskrivninger9225,9212,1
Nedskrivninger0,00,1
Resultatandel fra tilknyttede selskaper160,72,3
Betalt skatt-22,5-0,2
Kostnadsført ikke utbetalt pensjonskostnad og inntektsførte pensjonsmidler ikke innbetalt-14,35,0
Tap (gevinst) ved salg av anleggsmidler-1,7-2,3
Netto verdiendring av finansielle instrumenter til virkelig verdi60,1-34,2
Skattekostnad13-26,666,1
Endring i driftsmessige eiendeler og gjeld:
Endring i varelager-34,3-411,0
Endring i kundefordringer og andre fordringer-15,1-283,7
Endringer i leverandørgjeld54,7131,5
Endring i avsetninger og ytelser til ansatte1,3-4,2
Endring i kortsiktig gjeld eksklusive innlån124,049,5
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter266,4-89,3
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Investeringer i driftsmidler og immaterielle eiendeler fratrukket goodwill9,10-386,6-258,7
Netto kontantutlegg ved oppkjøp0,0-84,0
Innbetalinger fra salg driftsmidler11,73,0
Salg av andre langsiktige investeringer0,10,0
Kjøp av datterselskap, redusert med kontanter i virksomheten-4,70,0
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter8-379,6-339,7
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Endring i kortsiktige lån og kassekreditter-79,068,6
Kjøp av ikke-kontrollerende eierinteresser-1,00,0
Endring i langsiktig gjeld276,7336,8
Utbetaling av utbytte-84,2-20,7
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter112,5384,7
Netto økning (reduksjon) i betalingsmidler gjennom året-0,7-44,3
Betalingsmidler 01.01.26,270,5
Betalingsmidler 31.12.25,526,2
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12
Betalingsmidler 31.12.25,526,2
Ubenyttede trekkrettigheter 31.12.590,3555,2
Bundne bankinnskudd 0,00,0
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12.20615,8581,4