Resultat

ASA

Konsolidert regnskap

Beløp i NOK mill. Note20112010
Salgsinntekt6,78 033,57 155,8
Annen driftsinntekt26,328,7
Driftsinntekter8 059,97 184,5
Varekostnad5 214,94 596,4
Endring i beholdning råvarer, varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer126,2-81,7
Lønnskostnad111 605,91 378,4
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler9, 10225,9212,1
Annen driftskostnad874,0825,3
Driftskostnader8 046,96 930,5
Driftsresultat12,9254,0
Inntekt på investering i tilknyttet selskap16-0,7-2,3
Verdiøkning av finansielle instrumenter til virkelig verdi0,034,5
Annen finansinntekt1213,612,3
Verdireduksjon av finansielle instrumenter til virkelig verdi-60,1-0,3
Annen finanskostnad12-78,2-52,4
Netto finansposter-125,4-8,2
Resultat før skattekostnad-112,4245,8
Skattekostnad 13-26,666,1
Årsresultat-85,8179,7
Resultat henført til:
Ikke kontrollerende eierinteresser-2,6-1,4
Eiere av morforetaket-83,2181,1
Årsresultat overført til/fra annen egenkapital-85,8179,7
Sum disponering-85,8179,7
Resultat per aksje (i hele NOK)
Resultat per aksje henført til Moelvens aksjonærer21-0,641,40

 

Oppstilling av totalresultatNote20112010
Årsresultat-85,8179,7
Andre inntekter og kostnader
Elementer som ikke omklassifiseres senere til resultatet
Aktuarielle gevinster (tap) på ytelsesbaserte pensjonsodringer23-49,0-49,8
Skatt på elementer som ikke omklassifiseres senere til resultatet1313,713,9
-35,3-35,9
Elementer som kan bli omklassifisert senere til resultatet
Omregningsdifferanser -0,540,6
Andelen av andre inntekter og kostnader i tilknyttede selskaper 160,00,0
Andre endringer-5,30,0
Skatt på elementer som kan bli omklassifisert senere til resultatet130,00,0
-5,840,6
Andre inntekter og kostnader i perioden (etter skatt)-41,14,7
Totalresultat for perioden-126,9184,5
Totalresultat henført til:
Eiere av morforetaket-124,3185,9
Ikke kontrollerende eierinteresser-2,6-1,4